Pihlajavesi ja yläjuoksun pienvedet

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0900123
Pinta-ala: 2592 ha
Kunta: Keuruu
Aluetyyppi: SAC/SPA
Alue kartalla:  Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Kohteeseen kuuluu 20 neliökilometrin laajuinen Pihlajavesi, sen yläjuoksun vesialueita sekä rantayleiskaavassa luonnonsuojelualueina, ympäristöarvoja sisältävinä maa- ja metsätalousalueina sekä virkistyskäyttömerkinnällä osoitettuja ranta-alueita. Yläjuoksun alueet koostuvat lähinnä lammista, lintuvesistä, virtavesistä ja koskista, sekä näiden rantametsistä. 

Pihlajaveden ja sen yläpuolisten alueiden vedet ovat luonnostaan vahvasti humuspitoisia polyhumoosisia vesiä. Pihlajavesi on yläjuoksun vesiin verrattuna kirkasvetisempi. Pihlajaveden reitin pääväylän kosket on aikanaan perattu uiton takia. Kahdessa koskessa on ollut erilaisia rakenteita. Reitillä on tehty virtavesikunnostusta. 

Kohteeseen kuuluu kaksi valtakunnallisen lintuvesien suojeluohjelman kohdetta: Isorimppi ja Heinä-Valkeinen. Isorimppiin liittyy läheisesti Pienirimppi. Lähiseudulla on muitakin samantapaisia, joskin vaatimattomampia umpeenkasvavia lampia. Umpeenkasvanut Aittolampi on pääasiassa suursaranevaa, joka vaihettuu reunaosalla isovarpurämeeseen. Aittolammen pohjoispuolella sijaitseva Kuolemainen on umpeenkasvava lampi, jota ympäröi hyllyvä suursaranevaa kasvava pallesuo. Kohteeseen kuuluvia metsälampia ovat Paskorimppi ja Heinälampi. Heinälampi on alle hehtaarin kokoinen kohtalaisen hyvin luonnontilassa säilynyt lampi.

 

Umpeenkasvanut Iso-Rimppi

 

Alue on tyypillinen humusvetisten reittivesien edustaja, jollaisena se on valittu kansainväliseen Project Aqua -ohjelmaan. Monimuotoinen vesiluontoon liittyvä kohde sisältää Pihlajaveden altaan, tärkeitä lintuvesiä (Iso- ja Pienirimppi, Heinä-Valkeinen, Kuolemaiset, Aittolampi ja Paskorimppi), maisemallisesti arvokkaita ranta-alueita ja vesireittejä (Ryönänkoski, Mämminjoki, Martinjärven ja Köminjärven välinen jokireitti) sekä kulttuuripainotteisia alueita (Vanhan kirkon ja vanhan hautausmaan ympäristöt). Kohteella on monipuolinen ja arvokas vesi- ja rantalinnusto ja merkitystä myös saukon elinympäristönä. Alueella esiintyy myös liito-orava.

Hakkuut, ojitukset, hajakuormitus ja rantarakentaminen ovat alueen uhkina. Rantarakentamista säätelee alueelle vahvistettu rantayleiskaava.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla
 • luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein 

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:

 • Lintuvesien suojeluohjelma: Heinävalkeinen, Iso-Rimppi
 • Seutukaavan 1. vk SU1, 5. vk S 600 (Ryönänkoski), 1. vk SU1, 5. vk SL 627 (Kuolemaisten lammet), 1. vk SU1, 5. vk SL 628 (Heinä-Valkeinen), 1. vk SU1, 5. vk SL 633 (Iso-Rimppi), 1. vk VI1, 5. vk V 152 (Varisniemi)
 • Keski-Suomen pienvesiselvitys (Heinälampi)
 • Pihlajaveden osayleiskaavan SL - ja MU –varauksia
 • Project Aqua

Suojelun toteutumiskeinot:

 • Rakennuslaki: Pihlajaveden rantayleiskaavan MU-alueet
 • Luonnonsuojelulaki: Pihlajaveden rantayleiskaavan SL-1 ja SL-2 -varaukset ja rantojensuojeluohjelman alueet
 • Vesilaki ja koskiensuojelulaki: Vesialueet

Luontodirektiivin luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 211
3210 Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit 43
3260 Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta 1,5
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 220
7160 Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 0,1
8230 Kallioiden pioneerikasvillisuus (Sedo-Scleranthion tai Sedo albi-Vernicion dillenii) 4
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 7
9080 Fennoskandian metsäluhdat 4
91D0 Puustoiset suot 40

 

Lajit

Koodi Laji Tieteellinen nimi
A054 jouhisorsa Anas acuta
A039 metsähanhi Anser fabalis
A059 punasotka Aythya ferina
A061 tukkasotka Aythya fuligula
A151 suokukko Calidris pugnax
A179 naurulokki Chroicocephalus ridibundus
A081 ruskosuohaukka Circus aeruginosus
A038 laulujoutsen  Cygnus cygnus
A236 palokärki Dryocopus martius
A098 ampuhaukka Falco columbarius
A099 nuolihaukka Falco subbuteo
A002 kuikka Gavia arctica
A127 kurki Grus grus
A177 pikkulokki Hydrocoloeus minutus
A068 uivelo Mergus albellus
A260 keltavästäräkki Motacilla flava
A007 mustakurkku-uikku Podiceps auritus
A006 härkälintu Podiceps grisegena
A542 pohjansirkku Schoeniclus rusticus
A193 kalatiira Sterna hirundo
A108 metso Tetrao urogallus
A104 pyy Tetrastes bonasia
A166 liro Tringa glareola
1355 saukko Lutra lutra
1910 liito-orava Pteromys volans

 

Julkaistu 10.7.2013 klo 9.48, päivitetty 15.7.2019 klo 15.11