Pihlajaveden reitti

 Alueen koodi: FI0900032
 Pinta-ala: 615 ha
 Kunta: Keuruu
 Aluetyyppi: SCI 

Pihlajanveden reitti sijaitsee kallioperältään happamien syväkivien muodostamassa koillis-lounas- suuntaisessa murroslaaksossa. Pääosa rannoista on moreenipeitteisiä. Alueen poikki kulkee lisäksi Hankajärven kohdalta harjujakso. Reitti saa alkunsa Suomenselältä ja alueella leimaa antava piirre onkin soisen vedenjakajaseudun aiheuttama luonnostaan korkea humuspitoisuus, jota valuma-alueella tehdyt ojitukset ovat vielä saattaneet lisätä. Reitin pääuoman kosket on perattu 1850-1950 harjoitetun uiton yhteydessä, mutta muuten reitti nykyisin rakentamaton ja varsin luonnonmukainen. Alueeseen kuuluu kolmen järven kolmen lammen ja kahden koskisen jokijakson ketju. Koskijaksot ovat hyvin niukkakasvustoisia ja vain paikoin rannoilla tavataan avoluhtavyöhykkeitä. Järvet ovat korte-ruokotyyppejä. Rannoilla vallitsee tavanomainen metsäkasvillisuus ja paikoin esiintyy myös soistumia, rämeitä ja ojitettuja korpia. Reitillä on linnustollista merkitystä, ja lisäksi se on saukon elinympäristöä ja taimenen lisääntymisaluetta. 

Vääräkoski

Alue on tyypillinen humusvetisten reittivesien edustaja, jollaisena se on valittu kansainväliseen Projekt Aqua -ohjelmaan suojeltavaksi kohteeksi. 

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:
 - Erityissuojelua vaativat vesistöt
 - Project Aqua
 - Rantojensuojeluohjelma
 - Seutukaavan 4. vk av, 5 vk av 830
 - Vähälampi-Kuusjärvi jokiosuus: Seutukaavan 1. vk SU, 5. vk SL 616 

Suojelun toteutuskeinot:
 - Vesilaki ja koskiensuojelulaki 

Luontodirektiivin luontotyypit (% pinta-alasta):

Humuspitoiset lammet ja järvet  98
 Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit  2
 Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja 0

Lajit

Luontodirektiivin liitteen II lajit:
 saukko

Lintudirektiivin liitteen I linnut:
kalatiira
kuikka

Muuta lajistoa:
 selkälokki
 taimen

Julkaistu 9.7.2013 klo 15.29, päivitetty 9.7.2013 klo 15.29