Pihlajaveden reitti

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0900032
Pinta-ala: 615 ha
Kunta: Keuruu
Aluetyyppi: SAC
Alue kartalla:  Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu 

Alueen kuvaus

Pihlajaveden reitti sijaitsee kallioperältään happamien syväkivien muodostamassa koillis-lounassuuntaisessa murroslaaksossa. Pääosa rannoista on moreenipeitteisiä. Alueen poikki kulkee lisäksi Hankajärven kohdalta harjujakso. Reitti saa alkunsa Suomenselältä ja alueella leimaa antava piirre onkin soisen vedenjakajaseudun aiheuttama luonnostaan korkea humuspitoisuus, jota valuma-alueella tehdyt ojitukset ovat vielä saattaneet lisätä. Reitin pääuoman kosket on perattu 1850-1950 harjoitetun uiton yhteydessä, mutta muuten reitti on säilynyt rakentamattomana ja varsin luonnonmukaisena. Reitin virtavesikunnostus on toteutettu monipuolisena uomakunnostuksena. 

Alueeseen kuuluu Karansalmen ja Jyrkeejärven välinen, useita järviä, lampia ja koskisia jokijaksoja sisältävä vesireittijakso Pihlajaveden reitistä. Koskijaksot ovat hyvin niukkakasvustoisia ja vain paikoin rannoilla tavataan avoluhtavyöhykkeitä. Järvet ovat korte-ruokotyyppejä. Rannoilla vallitsee tavanomainen metsäkasvillisuus ja paikoin esiintyy myös soistumia, rämeitä ja ojitettuja korpia.

 

Vääräkoski

Alue on tyypillinen humusvetisten reittivesien edustaja, jollaisena se on valittu kansainväliseen Project Aqua -ohjelmaan. Vesireitti on saukon merkittävää elinympäristöä. Kohteen vesiluontoarvoihin sisältyvät taimenen lisääntymisalueena toimivat koskijaksot ja monipuolinen vesi- ja rantalinnusto. Alueen luonnonarvoja voivat uhata vedenlaatuun vaikuttavat tekijät, kuten turvetuotanto ja metsäojitukset sekä lisääntyvä loma-asutus. 

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:

  • Erityissuojelua vaativat vesistöt
  • Project Aqua
  • Rantojensuojeluohjelma
  • Seutukaavan 4. vk av, 5 vk av 830
  • Vähälampi-Kuusjärvi -jokiosuus: Seutukaavan 1. vk SU, 5. vk SL 616 

Suojelun toteutuskeinot:

  • Vesilaki ja koskiensuojelulaki 

Luontodirektiivin luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 509
3210 Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit 98
3260 Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta 0,85

 

Lajit

Koodi Laji Tieteellinen nimi
1355 saukko Lutra lutra

 

Julkaistu 9.7.2013 klo 15.29, päivitetty 12.8.2019 klo 12.58