Hyppää sisältöön

Peurahaara

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301411

Kunta

Salla

Pinta-ala

46 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Peurahaaran alue liittyy länsipuoleltaan Tuntsan erämaahan. Alue on suurimmaksi osaksi koivumetsää, jossa kasvaa runsaasti katajaa.  Topografialtaan soiden ja metsien ympäröimä alue on melko tasainen, Laaksoarhon kasvupaikat jokirannassa ovat reheviä tulvametsiä sekä avoimia tulva- ja muita rantaniittyjä. Niittylaikut ovat mosaiikkimaisia, tyypillistä kasvillisuutta niillä sekä  tulvametsien pohjakerroksessa ovat tuoksusimake, korpikastikka, vesisara, metsäkurjenpolvi  ja pohjanängelmä.  Joillakin niittylaikuilla vallitsee jäkki, jonka seuralaislajeja ovat muun muassa kissankäpälä ja tuoksusimake.

Alue on tärkeä  laaksoarhon esiintymisalue.

Ei ole uhkatekijöitä.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain nojalla.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

  • Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (2)
  • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (0,5)
  • Kostea suurruohokasvillisuus (2,17)
  • Vaihettumissuot ja rantasuot (6)
  • Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (0,02)
  • Boreaaliset luonnonmetsät (25)
  • Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior -tulvametsät (0,1)
  • Puustoiset suot (1,14)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

  • laaksoarho, Moehringia lateriflora
Julkaistu 17.9.2019 klo 10.18, päivitetty 17.9.2019 klo 10.18

Julkaisija: