Hyppää sisältöön

Petäjäjärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0321001
Pinta-ala: 254 ha
Kunta: Ylöjärvi
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Petäjäjärvi kartalla

Alueen kuvaus

Petäjäjärvi on Ylöjärvellä sijaitseva monipuolinen luonnonsuojelualue. Sen kapea pohjoisosa, Lehtivehmas, on lähinnä vanhaa kuusikkoa, jossa vaihtelevat kuivahkot harjanteet ja kosteat korpinotkelmat. Etelään mentäessä alue laajenee länteen käsittäen mm. Petäjäharjun ja Liinalamminnevan räme- ja avosuoalueen. Vanhaa kuusivaltaista metsää on Iso Kaitajärven itä- ja pohjoispuolella sekä länsipuolella suoalueiden väliin jäävinä metsäharjanteina. Alueella on kaksi pientä suolampea ja humuspitoinen Iso Kaitajärvi.

Alue on erittäin tärkeä eriasteista kuollutta ja lahoavaa kuusta suosiville lajeille, mitä osoittaa mm. aarniometsiä indikoivien jäkälälajien runsaus (13 lajia, pääasiassa kuusen epifyyttejä). Hyönteislajistossa on runsaasti vanhan metsän lajeja. Alueella on paljon tuulenkaatoja.

Alue on arvokas luontotyyppiensä monipuolisuuden vuoksi. Alueella on jonkin verran suo-ojia, mutta ainakin osa niistä on jo umpeutumassa.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suurin osa alueesta kuuluu jo perustettuun valtion luonnonsuojelualueeseen. Iso Kaitajärvi on suojelematta. Vanhojen metsien suojeluohjelman kohde.

Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 13
3260 Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta 0,2
7310 Aapasuot 38
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 135
91D0 Puustoiset suot 55

Suojelun perusteina olevat lajit

  • lahokapo Boros schneideri
  • liito-orava Pteromys volans

 

Julkaistu 30.10.2019 klo 16.25, päivitetty 30.10.2019 klo 16.29

Julkaisija: