Pernajanlahtien ja Pernajan saariston merensuojelualue

Koodi

FI0100078

Kunta

Pernaja, Porvoo, Loviisa, Ruotsinpyhtää

Pinta-ala

65 760 ha

Aluetyyppi

SCI ja SPA

Hoito- ja käyttösuunnitelmat

UUSra5/2007 Pernajan Gammelbyvikenin hoito- ja käyttösuunnitelma 2005-2014

Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (22.1.2004)

FI0100078.pdf

Alueen kuvaus

Natura 2000 -kohde on laaja merialue, joka alkaa lännessä Porvoon Pikkupernajanlahdelta ja päättyy idässä Uudenmaan ympäristökeskuksen toimialueen rajaan. Ulkomerellä alue ulottuu pääasiassa sisäisten aluevesiemme ulkorajaan saakka.

Natura-alueeseen kuuluu lähinnä vesilain nojalla suojeltavia merialueita.

Rajaukseen sisältyvät myös seuraavat muilla keinoin suojeltavaksi tarkoitetut alueet, joihin kuuluu myös maa-alueita:

  1. Pienen Pernajanlahden lintuvesi ja Sannaisten Tammimäki,
  2. Gammelbyvikenin lintuvesi ja Pernajanlahden luonnonsuojelualueet,
  3. Porvoon, Pernajan, Loviisan ja Ruotsinpyhtään saaristossa olevat yksityismaiden ja valtion luonnonsuojelualueet, rantojensuojeluohjelman kohteet sekä Hasselön lehto, Gåsören ja Gaddarna.

Pernajanlahdet ja edustan saaristo muodostavat n. 20 km mittaisen eliöyhteisöjen ketjun, jossa hydrologiset olosuhteet vaihtelevat selvästi. Veden suolapitoisuus muuttuu lähes nollasta puoleen prosenttiin ulkomerelle mentäessä. Vedenkorkeudet vaihtelevat ajoittain voimakkaasti.

Alue on myös maisemallisesti erittäin merkittävä. Pernajanlahden ympäristö on valtioneuvoston periaatepäätöksen mukainen valtakunnallisesti arvokas maisema-alue.

Alue on kokonaisuudessaan liitetty myös kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen luetteloon eli ns. Ramsar-kohteeksi.

Pernajanlahti on ollut myös yhtenä kohteena Lintulahdet Life -hankkeessa, jossa suoritettiin lintuvesien kunnostustoimenpiteitä ja parannettiin niiden virkistyskäyttöä. Kunnostustoimilla on ollut myönteisiä vaikutuksia linnustoon.

Pernajanlahdet

Pieni Pernajanlahti ja Pernajanlahti ovat etelärannikon pisimpiä (yli 10 km) merenlahtia. Niiden perukkaan laskevat Koskenkylänjoki ja Ilolanjoki. Makean jokiveden vaikutus vähenee asteittain ulommas merelle mentäessä. Alueeseen kuuluu niin sisä-, väli- kuin ulkosaaristoakin ja avomerta, joten luontotyyppien ja eliölajien määrä on suuri.

Pernajanlahti ja Pieni Pernajanlahti ovat kasvillisuudeltaan reheviä ja vesi- ja kosteikkolinnustoltaan runsaita. Ne on luokiteltu kansainvälisesti arvokkaiksi lintuvesiksi, ja ne ovat myös tärkeitä lintujen muutonaikaisia levähdyspaikkoja.

Rannoilla esiintyy myös edustavia tammi- ja lehmuslehtoja, mm. Sannaisten tammimäki Pienen Pernajanlahden pohjukassa sekä Pernajanlahden Baggholmenin lehmuslehdot.

Pernajanlahden pohjukan eli Gammelbyvikenin alueelle on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma.

Saaristo

Laajassa saaristossa on useita merilinnustolle hyvin merkittäviä saaria (esim. Aspskär). Alue on tärkeä mm. uhanalaisen räyskän suojelulle. Saaristossa on myös uhanalaisen harmaahylkeen oleskeluluotoja.

Alueen kasvillisuus on monipuolista. Saaret ovat pääasiassa kallioisia, mutta myös erittäin edustavia hiekka- ja somerikkorantoja esiintyy (esim. Gåsören, Våtskärin koillisranta ja Hudön eteläosa). Hiekkaiset matalat merenpohjat ovat linnustolle ja myös kaloille sekä pohjaeläimille tärkeitä ruokailupaikkoja. Rannoilla esiintyy paikoin edustavia rantaniittyjä. Etenkin rantojensuojeluohjelmaan kuuluvat saaret Pernajassa ovat säilyneet rakentamattomina ja siten kasvillisuudeltaan edustavina.

Alueeseen sisältyy myös arvokkaita lehtoja, kuten Hasselön saaren eteläosan edustava lehmuslehto Porvoon kaakkoiskulman saaristossa.

Suojelun toteutuskeinot

Valtakunnallisiin suojeluohjelmiin kuuluvat kohteet

Osa alueista kuuluu valtakunnallisiin suojeluohjelmiin:

Lintuvesiensuojeluohjelman kohteet: Pikkupernajanlahden ja Pernajanlahden pohjukat kuuluvat erityissuojelua vaativien vesien lisäksi valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan, ja niiden suojelu toteutetaan vesilain sekä luonnonsuojelulain nojalla.

Rantojensuojeluohjelman kohteet: Valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan kuuluu Pernajasta ja Loviisasta 12 erillistä aluetta: Sandholmenin saaret, Pinnarudden, Käldön koillispuoli, Tjuvön koillispuoli, Ivarsholmenin saaret, Våtskärin itäranta, Våtskärin eteläranta, Keipsalon länsiranta, Keipsalon itäranta, Keipsalon kaakkoisranta, Storskarvenin saaristo sekä Gråsälsklackarna-Klyvberget. Natura 2000 -alueen toteutuskeino rantojensuojeluohjelmaan kuuluvilla maa-alueilla on rakennuslaki ja/tai luonnonsuojelulaki.

Lehtojensuojeluohjelman kohteet: Porvoossa Hasselö-saaren etelärannalla sijaitseva Hasselödalen sekä Sannaisten tammimäki Pienen Pernajanlahden pohjukassa kuuluvat valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan. Natura-alueiden toteutuskeino on luonnonsuojelulain mukaisen suojelualueen perustaminen.

Luonnonsuojelulailla suojeltavat kohteet

Osa alueista kuuluu jo perustettuihin tai perustettaviin luonnonsuojelulain mukaisiin luonnonsuojelualueisiin.

Valtion omistamista luonnonsuojelualueista Natura-alueeseen kuuluvat asetuksella rauhoitetut Bisaballen, Grillskär ja Söderskär Ruotsinpyhtäällä. Pernajan Hudö, Pernajan ja Porvoon ulkosaariston alue Gåsören - Gaddarnan luodot ja idässä Söderskärin ja Bysketin alueet ja Orrengrundin eteläpuoliset alueet perustetaan luonnonsuojelualueiksi.

Edellämainittujen alueiden lisäksi Natura-alueeseen kuuluu lukuisia yksityisiä luonnonsuojelualueita. Saariston kohteiden lisäksi mm. suuri osa Pernajanlahdesta on suojeltu yksityisenä suojelualueena.

Vesilailla suojeltavat kohteet

Suojelualueiden ja -ohjelmien ulkopuolelle jäävillä Natura-alueen vesialueilla suojellaan merenpohjaa, vedenalaista luontoa ja veden laatua vesilain nojalla.

Julkaistu 31.7.2013 klo 13.13, päivitetty 19.5.2017 klo 9.59

Julkaisija: