Peränevanholma

Koodi

FI0800087

Kunta

Lapua, Seinäjoki

Pinta-ala

506 ha

Aluetyyppi  

SCI

Alueen kuvaus:

Kohde muodostuu kahdesta erillisestä osa-alueesta, Suppelonnevan aapa-keidassuokompleksista sekä Peränevanholman metsäsaarekkeesta lähiympäristöineen.

Peränevanholma on Peränevan länsireunalla sijaitseva metsäsaareke, jossa on pitkään luonnonmukaisesti kehittynyttä varttunutta ja ikääntyvää tuoreen kankaan metsää. Valtapuuna on kuusi, mutta joukossa on runsaasti kookkaita haapoja sekä koivua ja mäntyä. Maapuita on tasaisesti ja haavan ja koivun kääpäisiä pökkelöitä löytyy runsaasti. Suuria kuusia on kaatunut maahan ja muodostanut pieniä aukkoja metsään. Vanhat sammaloituneet kannot kertovat useita vuosikymmeniä sitten tehdyistä harsintahakkuista. Metsäsaarekkeen länsi-luoteisreunalla on paikoin harvennettua kalliomännikköä ja keskiosassa soistuneita kankaita sekä puustoisia suokuvioita. Luonnontilaisen kaltaista varttunutta kuusivaltaista tuoreen kankaan havu-lehtipuusekametsää, jossa on paikoin erittäin runsaasti varttuvaa ja varttunutta haavikkoa, on myös Kotkanpesänmäen kapealla metsäkaistalla. Metsän eläinlajistoon kuuluu mm. liito-orava. Haavanrungoilla kasvaa samettikesijäkälää ja myös harvinainen ketunkääpä tavattiin alueelta. Metsäpalstan pohjoisosassa on harvaa kalliomännikköä ja kuivahkon kankaan havupuusekametsää. Metsiköiden välinen suo on suurimmaksi osaksi puutonta avonevaa.

Suppelonneva on Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan kermikeidasvyöhykkeellä sijaitseva eteläinen aapa. Suon länsiosa on länteen viettävää avosuota, jossa vallitsevat kalvakkaneva, suursaraneva ja rimpineva. Kankaiden reunoilla on erilaisia rämekuvioita. Suon itäosa on pahasti ojitettu ja suurimmaksi osaksi karuista puustoisista rämeistä koostuva. Suon keskiosissa sijaitsee metsäisiä havu-lehtipuusaarekkeita. Metsät ovat enimmäkseen varttuvia kuivahkon ja tuoreen kankaan kasvatusmetsiä, mutta joukossa on myös varttuneita ja ikääntyviä, jo varsin luonnonmukaisia metsäkuvioita. Ne ovat puustoltaan vaihtelevia kuusi- tai mäntyvaltaisia sekametsiä, joissa on monin paikoin järeitäkin havumaapuita sekä koivupökkelöitä ja -maapuita.

Alueella on monipuolinen ja aarniometsävaikutteinen pohjoisten kuusimetsien pesimälinnusto sekä tyypillinen avosoiden pesimälajisto.

Suojelutilanne:

Valtion luonnonsuojelualue  

1 %

Ei suojeltu

99 %

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Suppelonneva sisältyy soidensuojelun perusohjelmaan ja sen länsiosa seutukaavan SU-1 -alueena. Peränevanholman metsäsaareke sisältyy vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Pieni osa metsästä on rauhoitettu asetuksella (1%). Hankitaan valtiolle ja rauhoitetaan luonnonsuojelulain mukaisena luonnonsuojelualueena.

Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit:

*Keidassuot

25 %

*Aapasuot

45 %

*Boreaaliset luonnonmetsät    

7 %

*Puustoiset suot

6 %

* = priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

Pteromys volans  

*liito-orava

* = priorisoitu laji

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

Aegolius funereus
Bonasa bonasia
Dryocopus martius
Falco columbarius
Ficedula parva
Glaucidium passerinum  
Grus grus
Pernis apivorus
Picoides tridactylus
Pluvialis apricaria
Tetrao urogallus
Tringa glareola

helmipöllö
pyy
palokärki
ampuhaukka
pikkusieppo
varpuspöllö
kurki
mehiläishaukka
pohjantikka
kapustarinta
metso
liro
uhanalainen laji

Julkaistu 8.8.2013 klo 15.07, päivitetty 8.8.2013 klo 15.07

Aihealue: