Peräkulo

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi
FI0326001
Lempäälä
26 ha
SCI

Peräkulo

Alueen kuvaus

Peräkulo on edustava kuusivaltaisen vanhan metsän alue. Nykyinen puusukupolvi on lähes täysin luonnontilaista. Alueella on runsaasti kuusen maapuita ja myös koivupökkelöitä. Kallioalue on mäntyvaltaisempi. Alueella on vanhoja metsäpalon jälkiä.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Yksityismailla oleva vanhojen metsien suojeluohjelman kohde. Ostettu valtiolle. Suojelu toteutettu luonnonsuojelulain perusteella.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

*Kuusivaltaiset puustoiset suot  10

Luontodirektiivin liitteen II lajit

 • liito-orava Pteromys volans

Lintudirektiivin liitteen I linnut

 • metso Tetrao urogallus
 • palokärki Dryocopus martius
 • pikkusieppo Ficedula parva
 • pohjantikka Picoides tridactylus
 • pyy Bonasa bonasia
 • varpuspöllö Glaucidium passerinum
 • viirupöllö Strix uralensis

Muuta lajistoa 

 • idänuunilintu Phylloscopus trochiloides
 • kanahaukka Accipiter gentilis
 • käpytikka Dendrocopus major
 • puukiipijä Certhia familiaris
 • sirittäjä Phylloscopus sibilatrix
 • tiltaltti Phylloscopus collybita
 • töyhtötiainen Parus cristatus

Julkaistu 7.8.2013 klo 15.13, päivitetty 16.8.2013 klo 12.26

Julkaisija: