Hyppää sisältöön

Pelman metsä

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0800153
Kunta Seinäjoki
Pinta-ala 12 ha
Aluetyyppi SAC

Alue kartalla

Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Varttunutta ja ikääntyvää (yli 120 v), enimmäkseen kuusivaltaista, korkeimmilla kohdin mäntyvaltaista havupuusekametsää. Etenkin alueen länsiosassa on paikoin runsaasti haapaa ja koivua sekapuuna sekä eriikäistä ja -kokoista maapuuta (myös haapaa) paikoin metsänkuvassa näkyvästi. Notkelmapaikat ovat laajalti soistuneet. Alueen halki etelästä pohjoiseen laskevan kaivetun puron varrella on luhtaista nevakorpea ja sen yläosassa pienialaisesti myös rehevää saniaiskorpea. Liito-orava esiintyy alueella.

Pienehkö, mutta edustava boreaalisten metsien suojelukohde, joka täydentää läheistä Nättypiin aluetta (FI0800103). Liito-oravan asuinaluetta.
Puustoisten soiden suojelutason parantamiseksi tarvitaan ennallistamistoimia ojitetuilla kuvioilla. Myös perattu purouoma on ennallistettava. Alueen itäosassa on väljennyshakkuin muutettu luontaista metsän rakennetta, mutta palautuminen tapahtuu ajan kuluessa itsestään eikä erityisiä metsäluonnon ennallistamistoimia tarvita. Eteläpuolisen yksityispalstan tuore avohakkuu heikentää väistämättä tilojen rajamailla olevan pienen saniaiskorven luonnontilaa reunavaikutusten vuoksi, koska hakkuissa on säästetty vain muutamia puita korpikuvion ympärillä.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Seutukaavan SU-1 alue. Alue suojellaan luonnonsuojelulain nojalla.

Nimi

Pinta-ala,ha

Boreaaliset luonnonmetsät 10,2
Puustoiset suot 2

Suojelun perusteina olevat lajit

Laji

Tieteellinen nimi

liito-orava Pteromys volans

 

Julkaistu 9.10.2019 klo 10.54, päivitetty 9.10.2019 klo 12.58

Aihealue: