Pellojärvi-Säynäjäjärvi

Koodi

FI1301005

Kunta

Pello

Pinta-ala

583  ha

Aluetyyppi

SAC/SPA

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Pellojärvi ja Säynäjäjärvi ovat matalia järviä Tornionjoen tuntumassa ja niiden vedenpinta vaihtelee tuntuvasti joen vedenkorkeuden mukaisesti. Järvien rannoilla on runsaasti tulvaniittyjen tapaisia luonnonniittyjä, joita on aikaisemmin niitetty. Keväällä laajat kahlaajille sopivat lieterannat paljastuvat vedenpinnan laskiessa. Ruovikkovyöhyke on yhtenäinen ja paikoin hyvinkin leveä. Valtalaji on järvikorte. Kellus- ja uposlehtisiä on erittäin runsaasti. Kelluskeiholehti ja siimapalpakko muodostavat laajoja kasvustoja.

Alueen linnusto on monipuolinen: kaikkiaan alueelta on tavattu noin 200 lintulajia. Kosteikoille ominaisia lajeja kohteella pesii yhteensä 19. Kohteen pesimälinnuston suojelupistearvo on 43 (vaihteluväli Lapin lintuvesillä 19-163 pistettä). Alueella pesii 8 ja aluetta käyttää ruokailu- tai levähdysalueena 9 lintudirektiivin liitteessä I mainittua lajia.

Alue on kansainvälisesti arvokas muutonaikainen kerääntymisalue (luokka I) järville kerääntyvien joutsenten määrän perusteella. Alueella on hyvin huomattavaa merkitystä sulkasadon aikaisena kerääntymisalueena (luokka I) järville kerääntyvien vesilintujen määrän perusteella.

 • vesijärjestelyt
 • rakentaminen

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Pellojärvi-Säynäjäjärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan.

Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain, vesilain ja/tai rakennuslain keinoin.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Humuspitoiset järvet ja lammet (414)
 • Pohjoiset, boreaaliset tulvaniityt (117)
 • Vaihettumissuot ja rantasuot (29)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • jouhisorsa, Anas acuta
 • lapasorsa, Anas clypeata
 • heinätavi, Anas querquedula
 • metsähanhi, Anser fabalis
 • suopöllö, Asio flammeus
 • tukkasotka, Aythya fuligula
 • lapasotka, Aythya marila
 • ruskosuohaukka, Circus aeruginosus
 • sinisuohaukka, Circus cyaneus
 • laulujoutsen, Cygnus cygnus
 • muuttohaukka, Falco peregrinus
 • nuolihaukka, Falco subbuteo
 • kuikka, Gavia arctica
 • kaakkuri, Gavia stellata
 • kurki, Grus grus
 • merikotka, Haliaeetus albicilla
 • pikkulokki, Larus minutus
 • naurulokki, Larus ridibundus
 • sinirinta, Luscinia svecica
 • jänkäkurppa, Lymnocryptes minimus
 • pilkkasiipi, Melanitta fusca
 • mustalintu, Melanitta nigra
 • uivelo, Mergus albellus
 • keltavästäräkki, Motacilla flava
 • sääksi, Pandion haliaetus
 • vesipääsky, Phalaropus lobatus
 • suokukko, Philomachus pugnax
 • kapustarinta, Pluvialis apricaria
 • mustakurkku-uikku, Podiceps auritus
 • härkälintu, Podiceps grisegena
 • kalatiira, Sterna hirundo
 • lapintiira, Sterna paradisaea
 • teeri, Tetrao tetrix
 • mustaviklo, Tringa erythropus
 • liro, Tringa glareola

Alueella on lisäksi yksi uhanalainen laji.

Julkaistu 11.9.2019 klo 13.11, päivitetty 11.9.2019 klo 13.10

Julkaisija: