Pellojärvi-Säynäjäjärvi

Koodi

FI 130 1005

Kunta

Pello

Pinta-ala

583  ha

Aluetyyppi

SCI ja SPA

Alueen kuvaus:

Pellojärvi ja Säynäjäjärvi ovat matalia järviä Tornionjoen tuntumassa ja niiden vedenpinta vaihtelee tuntuvasti joen vedenkorkeuden mukaisesti. Järvien rannoilla on runsaasti tulvaniittyjen tapaisia luonnonniittyjä, joita on aikaisemmin niitetty. Keväällä laajat kahlaajille sopivat lieterannat paljastuvat vedenpinnan laskiessa. Ruovikkovyöhyke on yhtenäinen ja paikoin hyvinkin leveä. Valtalaji on järvikorte. Kellus- ja uposlehtisiä on erittäin runsaasti. Kelluskeiholehti ja siimapalpakko muodostavat laajoja kasvustoja.

Alueen linnusto on monipuolinen: kaikkiaan alueelta on tavattu noin 200 lintulajia. Kosteikoille ominaisia lajeja kohteella pesii yhteensä 19. Kohteen pesimälinnuston suojelupistearvo on 43 (vaihteluväli Lapin lintuvesillä 19-163 pistettä). Alueella pesii 8 ja aluetta käyttää ruokailu- tai levähdysalueena 9 lintudirektiivin liitteessä I mainittua lajia.

Alue on kansainvälisesti arvokas muutonaikainen kerääntymisalue (luokka I) järville kerääntyvien joutsenten määrän perusteella. Alueella on hyvin huomattavaa merkitystä sulkasadon aikaisena kerääntymisalueena (luokka I) järville kerääntyvien vesilintujen määrän perusteella.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Pellojärvi-Säynäjäjärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan.

Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain, vesilain ja/tai rakennuslain keinoin.

Luontodirektiivin luontotyypit:

Humuspitoiset lammet ja järvet

60 %

Pohjoiset, boreaaliset tulvaniityt

20 %

Vaihettumissuot ja rantasuot

5 %

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

kaakkuri

pikkulokki

kalatiira

sinirinta

kapustarinta

sinisuohaukka

kuikka

suokukko

kurki

suopöllö

lapintiira

uivelo

laulujoutsen

alueella 2 uhanalaista lajia

liro

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat
säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut:

jänkäkurppa mustaviklo
jouhisorsa

naurulokki

lapasorsa

nuolihaukka

metsähanhi pilkkasiipi
mustalintu

Muuta lajistoa:

haapana

isokoskelo

sinisorsa

tavi

telkkä

tukkasotka

Edellä esitetyt tiedot perustuvat Natura-tietolomakkeen tiivistelmään. Natura-arvioinneissa tulee käyttää varsinaisia Natura-tietolomakkeen (Natura Data Form) tietoja, jotka sisältävät laji- ja luontotyyppikohtaisia arviointitietoja. Natura-tietolomakkeita voi tilata Suomen ympäristö- keskuksesta ja Lapin ympäristökeskuksesta.

Lisää luontotietoa (aluekohtaista ja yleistä):

Airaksinen, O. & Karttunen, K. 2001: Natura 2000 -luontotyyppiopas. Ympäristöopas 46, 2. korj. painos, Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 194 s.

Asanti, T., Gustafsson, E., Hongell, H., Hottola, P., Mikkola-Roos, M., Osara, M., Ylimaunu, J. ja Yrjölä, R. 2003: Kosteikkojen linnuston suojeluarvo. Suomen ympäristö 596. Suomen ympäristökeskus. Helsinki. 53 s.

Ilmonen, J., Ryttäri, T. ja Alanen A. 2001: Luontodirektiivin kasvit ja selkärangattomat eläimet. Suomen Natura 2000 -ehdotuksen luonnontieteellinen arviointi. Suomen ympäristö 510. Suomen ympäristökeskus. 177 s.

Kääriäinen, S. 1997. Pello- ja Säynäjäjärven kasvillisuuskartoitus 1997. Raportti Pello- ja Säynä-jäjärven kunnostussuunnitelman liitteenä. Lapin ympäristökeskus. Rovaniemi. 16 s.

Lapin ympäristökeskus 2003: Retkeile lintuvesillä Pellossa ja Ylitorniolla, esite (Kainuunkylän saaret, Ahvenjärvi-Lehdonjärvi, Meltosjärvet-Pysäjärvi, Pellojärvi-Säynäjäjärvi ja Paamajärvi)

Lintuvesi Life-hanke 1999-2003 (Lapin ympäristökeskus)

Mikkola-Roos, M. 1996: Kosteikkojen linnuston suojeluarvo - uusi menetelmä arviointiin. -Linnut 31(3):8-19.

Räinä, P., Jokimäki, J. ja Kaisanlahti-Jokimäki, M.-L. 2000: Lapin lintuvedet - linnusto, tila ja suojelu. Alueelliset ympäristöjulkaisut 94. Lapin ympäristökeskus. Rovaniemi. 92 s.

Räinä, Pekka (toim.) 2005: Lapin lintuvedet: suojelun, hoidon ja käytön järjestäminen, Lapin lintuvesityöryhmän mietintö, Alueelliset ympäristöjulkaisut 393, Lapin ympäristökeskus. Gummerus, Vaajakoski. 135 s.

Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma 1981. Komiteanmietintö 1981:32. Maa ja metsätalousministeriön lintuvesityöryhmä. 197 s.

Julkaistu 5.11.2003 klo 14.59, päivitetty 15.8.2013 klo 14.52

Julkaisija: