Peijonniemenlahti

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0700009
Pinta-ala: 191 ha
Kunta: Tohmajärvi
Aluetyyppi: SPA
Toteutustilanne: toteutettu kokonaan
Toteutustavat: luonnonsuojelu- ja vesilaki
Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (kirjoita hakukenttään Natura-alueen nimi).

Alueen kuvaus

Peijonniemenlahti on Tohmajärven pohjoisosan pyöreähkö lahti, jonka erottaa järven pääaltaasta Kirkkoniemen ja Peijonniemen harjujen välinen kapeikko.
Peijonniemenlahti on reunoiltaan umpeenkasvavaa vesialuetta. Avoveden ja kasvillisuuden määrä on kosteikkolinnuille lähellä optimaalista, mutta matalan ja rehevän lahden umpeenkasvu on kokonaisuudessaan luonnon kannalta tulevaisuuden uhkatekijä.
Alueelle johdetaan Tohmajärven Kemien jätevedenpuhdistamon käsitellyt jätevedet Lahdenjoen kautta, lisäksi alueelle tulee maa- ja metsätalouden sekä haja-asutuksen hajakuormitusta. Viime vuosina valuma-alueella on kuitenkin tehty mittavia vesiensuojelullisia toimenpiteitä järven tilan parantamiseksi.
Peijonniemenlahti on kansainvälisesti arvokas lintuvesi, jonka pesimälinnusto on monipuolinen. Alueella on myös huomattava merkitys vesilintujen muutonaikaisena levähdysalueena. Peijonniemenlahdella on pesinyt yksi maakunnan suurimmista nauru- ja pikkulokkikolonioista, mutta lokit ovat taantuneet huolestuttavasti 2010-luvulla.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit (ks. karttapalvelu sekä alla) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:
- alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
- alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla
- alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä
- lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein
- lintuvesiin kohdistuvan ravinnekuormituksen vähentäminen lähivaluma-alueella tehtävin vesiensuojelutoimenpitein.

 
 

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)   

-

Suojelun perusteena olevat lajit

Lintudirektiivin liitteen I lajit:

rastaskerttunen (Acrocephalus arundinaceus)
jouhisorsa (Anas acuta)
lapasorsa (Anas clypeata)
heinätavi (Anas querquedula)
harmaasorsa (Anas strepera)
metsähanhi (Anser fabalis)
harmaahaikara (Ardea cinerea)
suopöllö (Asio flammeus)
punasotka (Aythya ferina)
tukkasotka (Aythya fuligula)
lapasotka (Aythya marila)
pyy (Bonasa bonasia)
kaulushaikara (Botaurus stellaris)
valkoposkihanhi (Branta leucopsis)
hiirihaukka (Buteo buteo)
lapinsirri (Calidris temminckii)
mustatiira (Chlidonias niger)
ruskosuohaukka (Circus aeruginosus)
niittysuohaukka (Circus pygargus)
pikkujoutsen (Cygnus columbianus bewickii)
laulujoutsen (Cygnus cygnus)
palokärki (Dryocopus martius)
muuttohaukka (Falco peregrinus)
nuolihaukka (Falco subbuteo)
tuulihaukka (Falco tinnunculus)
liejukana (Gallinula chloropus)
kuikka (Gavia arctica)
kurki (Grus grus)
merikotka (Haliaeetus albicilla)
pikkulokki (Larus minutus)
naurulokki (Larus ridibundus)
jänkäsirriäinen (Limicola falcinellus)
punakuiri (Limosa lapponica)
mustapyrstökuiri (Limosa limosa)
sinirinta (Luscinia svecica)
jänkäkurppa (Lymnocryptes minimus)
pilkkasiipi (Melanitta fusca)
mustalintu (Melanitta nigra)
uivelo (Mergus albellus)
haarahaukka (Milvus migrans)
keltavästäräkki (Motacilla flava)
sääksi (Pandion haliaetus)
suokukko (Philomachus pugnax)
harmaapäätikka (Picus canus)
mustakurkku-uikku (Podiceps auritus)
härkälintu (Podiceps grisegena)
allihaahka (Polysticta stelleri)
pikkuhuitti (Porzana parva)
luhtahuitti (Porzana porzana)
kalatiira (Sterna hirundo)
lapintiira (Sterna paradisaea)
ristisorsa (Tadorna tadorna)
mustaviklo (Tringa erythropus)
liro (Tringa glareola)
punajalkaviklo (Tringa totanus)

Alueella on lisäksi 2 uhanalaista lajia

Muuta lajistoa:

viitasammakko (Rana arvalis)

ks. myös Peijonniemenlahden vesialue niminen Natura-alue (FI0700093)

Julkaistu 6.8.2013 klo 10.52, päivitetty 13.2.2020 klo 13.02

Aihealue: