Peijonniemenlahti

FI0700009 (SPA)

Kunta: Tohmajärvi
Pinta-ala: 191,3 ha
Toteutustilanne: toteutettu kokonaan
Toteutustavat: luonnonsuojelu- ja vesilaki

Valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan kuuluva Peijonniemenlahti on Pohjois-Karjalan merkittävin lintuvesi. Avoveden ja kasvillisuuden määrä on optimaalinen kosteikkolinnuille ja runsaslukuinen vesilinnusto on lajirikasta. Alueella pesii yksi maakunnan suurimmista nauru- ja pikkulokkikolonioista. Muuta pesimälajistoa ovat muun muassa kaulushaikara, ruskosuohaukka ja luhtahuitti. Kohteella on myös huomattava merkitys isojen lintujen, erityisesti laulujoutsenen ja metsähanhen, muutonaikaisena levähdysalueena. Lisäksi Peijonniemenlahti on uhanalaisen vesikasvin, hentonäkinruohon, esiintymisaluetta.

 
 

Luontodirektiivin liitteen II lajit:      

hentonäkinruoho                Najas tenuissima  

Lintudirektiivin liitteen I lajit:      

kalatiira                                 Sterna hirundo
kaulushaikara                     Botaurus stellaris
kuikka                                   Gavia arctica
kurki                                      Grus grus
laulujoutsen                        Cygnus cygnus
liro                                         Tringa glareola
luhtahuitti                             Porzana porzana
mustakurkku-uikku            Podiceps auritus
pikkujoutsen                       Cygnus columbianus
pikkulepinkäinen               Lanius collurio
pyy                                        Bonasa bonasia
ruskosuohaukka               Circus aeruginosus
suokukko                            Philomachus pugnax
uivelo                                   Mergus albellus
valkoposkihanhi                Branta leucopsis
lisäksi kolme uhanalaista lajia    

Muuta lajistoa:      


haapana                             Anas penelope
lapasorsa                          Anas clypeata
lehtopöllö                           Strix aluco
luhtakana                           Rallus aquaticus
nokikana                            Fulica atra
pajusirkku                          Emberiza schoeniclus
punasotka                         Aythya ferina
punavarpunen                  Carpodacus erythrinus
rantasipi                            Actitis hypoleucos
sinisorsa                           Anas platyrhynchos
tavi                                      Anas crecca
telkkä                                 Bucephala clangula
tukkasotka                        Aythya fuligula
valkoviklo                          Tringa nebularia
viitasammakko                Rana arvalis
sammakko                       Rana temporaria

Julkaistu 6.8.2013 klo 10.52, päivitetty 23.1.2019 klo 11.54

Aihealue: