Hyppää sisältöön

Paukaneva

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

 

Koodi FI0800035
Kunta Seinäjoki
Pinta-ala 583 ha
Aluetyyppi SAC

Alue kartalla

Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Paukaneva on tyypillinen keidassuo, jonka kasvillisuus on karua: Keidasrämettä, rahka- ja lyhytkortista nevaa sekä isovarpuista rämettä. Pesivä linnusto on rikas ja muuttoaikana suo on tärkeä levähdyspaikka mm. joutsenille ja hanhille. Pesimälajistoon kuuluvat mm. kapustarinta, isokuovi, pikkukuovi, liro, nauru-, harmaa- ja kalalokki.
Suo rajoittuu lounaassa peltoaukeaan.

Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan kermikeidasvyöhykkeellä sijaitseva, vielä kehittyvä keidassuo aivan Nurmon keskustan välittömässä läheisyydessä. Tärkeä linnuston pesimäalue ja muutonaikainen levähdyspaikka. Alueen sijainnin vuoksi erityistä merkitystä myös luonnonharrastus- ja opetuskohteena.

Alueen länsiosassa on äskettäin tehty ojituksia ja lisäksi poistettu pintakasvillisuutta. Suon eteläreunalla on vanhoja, jo umpeenkasvavia lietealtaita. Ennallistamistoimet ovat tarpeen.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla
  • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

Soidensuojeluohjelman kohde.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Hankitaan valtiolle ja rauhoitetaan luonnonsuojelulain mukaisena luonnonsuojelualueena tai rauhoitetaan yksityismaan luonnonsuojelualueena maanomistajan kanssa sovittavin rauhoitusehdoin.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Nimi

Pinta-ala,ha

Keidassuot 583
Puustoiset suot 170

 

Julkaistu 9.10.2019 klo 12.55, päivitetty 9.10.2019 klo 12.56

Aihealue: