Patalahti-Patajärvi

Alueen koodi FI0600114
Pinta-ala 5,3 ha
Kunta Maaninka
Aluetyyppi SCI (SPA:n sisällä)

Kahdesta osa-alueesta koostuva kohde, joista toinen sijaitsee Patalahdella ja toinen Patajärvellä. Patalahti on lähes täysin umpeenkasvanut Maaninkajärven lahti. Kantatie 99 jakaa lahden kahteen osaan. Tien pohjoispuolella lahtea on kunnostettu ruoppaamalla ja nostamalla vedenpintaa pohjapadon avulla. Lampisukeltaesiintymä sijoittuu kuitenkin tien eteläpuolelle, missä kunnostustoimenpiteitä ei ole tehty ja mm. veden korkeudet noudattelevat Maaninkajärven vaihteluita. Patalahden osa-alue muodostuu kapeasta noin 10-20 metriä leveästä avovesiuomasta ja sitä reunustavasta ilmaversoiskasvien vyöhykkeestä ja rantaluhdasta. Rantavyöhykkeen kasveja ovat järviruoko, järvikorte, piuru, kastikkaat ja kurjenjalka. Uomassa kasvaa mm. heinävitaa, rantapalpakkoa ja raatetta.

Patajärvi on matala pääosin viljelyalueiden ympäröimä matala allas. Järven pohja on pääosin saviliejua. Patajärven osa-alue koostuu rantojen sarareunuksesta, ilmaisversoisten vyöhykkeestä sekä uloimmasta kellus- ja uposlehtisten vyöhykkeestä. Kasvilajistoon kuuluvat järvikaisla ja -ruoko, ulpukka sekä uistin- ja ahvenvita.

Alue on tärkeä isolampisukeltajan esiintymisalueena.

Suojelutilanne

Ei suojeltu

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Lintuvesiensuojeluohjelman kohde. Natura-alueen (SPA) FI0600051 sisällä. Toteutetaan perustamalla luonnonsuojelualue.

Luontodirektiivin luontotyypit

Ei ole

Lajit

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

lampisukeltaja

Lintudirektiivin liitteen I linnut: ei ole

Julkaistu 20.6.2013 klo 8.38, päivitetty 20.6.2013 klo 8.38