Hyppää sisältöön

Passmossen

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0800046
Kunta Pedersöre
Pinta-ala 244 ha
Aluetyyppi SAC
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Passmossen on varsin luonnonmukaisena säilynyt pienehkö aapasuo Ähtävänjoen pohjoispuolella. Avosuoosat ovat pääosin lyhytkortista nevaa ja varsinaista saranevaa. Reunaosissa ja keskustan metsäsaarekkeen ympärillä on karuja harvapuustoisia rämeitä. Varsinkin suon eteläosissa rämeiden mäntypuustosta on huomattava osa pystyynkuollut ja keloutunut. Passholmenin pohjois-luoteispuolella on laajalti sekapuustoista korpirämettä ja suon luoteisreunalla soistunutta, varttuvaa koivuvaltaista lehti-havusekasekametsää, jossa on runsaasti koivupökkelöitä ja riukumaapuita.

Alueen lounais- ja eteläreunan metsäkuviot ovat enimmäkseen nuoria tai varttuvia istutusmänniköitä. Myös Passholmen on varttuvaa istutusmännikköä, jossa kuitenkin on runsas koivusekapuusto. Alueen itäreunan metsät mäntytaimikkokuvioita lukuunottamatta ovat varttunutta kuusivaltaista havusekametsää. Metsissä on aikoinaan tehty harsintahakkuita ja alikasvustoakin on monin paikoin varsin vähän. Metsät ovat kuitenkin hyvää vauhtia palautumassa luonnonmukaisiksi. Paikoin sekapuuna on runsaasti haapaa ja koivua, erityisesti pohjois-koillisreunan leveässä, mäntytaimikon halkaisemassa metsäniemekkeessä. Notkopaikoissa on myös korpisuutta ja puusto on tiheää sekapuustoa. Myös tuulenkaatamia maakuusia näkyy jo yksittäin. Kuuset ovat erittäin naavaisia ja luppoisia. Itäreunalla varttuneessa kuusikossa on tieltä viitoitettu tervahauta, jonka reunoilla on runsaasti tuulenkaatokuusia ja useita pystyynkuolleita kuusia. Suon maisemakuvassa reunametsäniemekkeet, erityisesti eteläkaakkoisreunan jyrkästi suosta kohoava rinnemetsä herättävät huomiota. Metsä ovat varttunutta ja ikääntyvää tuoreen kankaan kuusivaltaista havusekametsää, jossa on sekapuuna yksittäisiä mäntyjä, vanhoja koivuja ja yksi järeä kolohaapa. Järeitä taulakääpäisiä koivupökkelöitä on useita ja myös lahoja koivu-maapuita esiintyy. Rinnemetsässä on myös yksi erittäin järeä (läpimitta 60 cm) APS-maapuu.

Alueellisesti arvokas, varsin hyvin säilynyt aapasuo, jossa myös kehittyviä keidasosia. Reunametsien ja metsäsaarekkeen hakkuut heikentäneet alueen luonnontilaa. Luontaisen metsänkehityksen nopeuttamiseksi istutusmänniköissä kannattaa tehdä ennallistamistoimia. Luoteeseen laskeva oja kannattaisi padota ja Passholmenin reunaojia tukkia.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

Seutukaavan SU-1 -alue.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla luonnonsuojelualueena. Alueen suojelun toteuttaminen ei estä siihen rajoittuvien alueiden normaalia maa- tai metsätalouskäyttöä.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Nimi

Pinta-ala, ha

Aapasuot 183
Boreaaliset luonnonmetsät 4
Puustoiset suot 98

Päätöksellä poistetut luontotyypit

Nimi

 
Keidassuot  
Julkaistu 8.10.2019 klo 15.19, päivitetty 8.10.2019 klo 15.19

Aihealue: