Pässinrämäkkä

Koodi

FI0800101

Kunta

Teuva

Pinta-ala

60 ha

Aluetyyppi  

SCI

Alueen kuvaus:

Vaihteleva kokonaisuus, jossa kasvillisuustyypit vaihtelevat louhikkoisista ja kallioisista mäntykankaista tuoreen ja lehtomaisen kankaan kuusisekametsiin sekä puustoisiin soihin. Alueen pohjoisosassa on myös pieni luonnontilainen aapasuo. Ydinalue on upeaa, jokseenkin luonnontilaista varttunutta ja ikääntyvää kuusivaltaista havu-lehtipuusekametsää, jossa on eri lajien maapuita ja kuolleita pystypuita runsaasti. Sekapuuna kasvavat haavat ovat paikoin ikääntyviä, järeitä kolopuita. haavanrungoilla kasvaa sekä raidankeuhkojäkälää että samettikesijäkälää.

Suojelutilanne:

Ei suojeltu

100 %

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Vanhojen metsien suojeluohjelman kohde. Kohde on kokonaan suojelun ulkopuolella. Hankitaan valtiolle ja rauhoitetaan luonnonsuojelulain mukaisena luonnonsuojelualueena tai rauhoitetaan yksityismaan luonnonsuojelualueena maanomistajien kanssa sovittavin rauhoitusehdoin.

Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit:

*Aapasuot

6 %

*Boreaaliset luonnonmetsät

79 %

*Puustoiset suot

15 %

* = priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

Pteromys volans

*liito-orava

* = priorisoitu laji

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

Dryocopus martius
Glaucidium passerinum
Tetrao urogallus

palokärki
varpuspöllö
metso

Julkaistu 9.8.2013 klo 11.08, päivitetty 9.8.2013 klo 11.07

Aihealue: