Pässilänvuori

Koodi

FI0800070

Kunta

Ilmajoki, Jurva

Pinta-ala

239 ha

Aluetyyppi  

SCI

Alueen kuvaus:

Pässilänvuoren-Äijänpellon lehto on Ilmajoen ja Jurvan rajan molemmilla puolilla, Pässilänvuoren luoteisrinteen kivisessä muinaisrantarinteessä sekä puronvarrella sijaitseva monipuolinen lehtoalue. Kasvillisuus on laikuttaista ja vaihtelee eteläosan kivikkoisesta kuivasta ja tuoreesta lehdosta lähteen ja puronvarren kosteaan lehtoon ja lehtokorpeen. Puusto on pääosin kuusivaltaista, joukossa kookkaita haapoja ja koivuja, tuomea, harmaaleppää, pihlajaa ja lehtokorvessa lisäksi tervaleppää. Vaateliaita lajeja ovat lehmus, näsiä, lehtokuusama, kivikkoalvejuuri, soikkokaksikko, lehto-orvokki, pussikämmekkä ja täpläpapurikko.

Tuomimaan lehto (7 ha) sijaitsee loivasti luoteeseen viettävässä rinteessä. Kasvillisuus on kuivahkoa ja kivistä, laikuttaista lehtoa. Niinimaan rinnelehto (12 ha) sijaitsee Niinimaankallioiden luoteisrinteellä. Kasvillisuus on tuoretta lehtoa ja alempana lehtokorpea, jota ovat osaksi kuivattaneet ja heikentäneet alueella suoritetut hakkuut, ojitus ja metsäautotien rakentaminen. Puusto on pääosin vanhaa kuusikkoa, joukossa tuomea, haapaa ja koivua sekä muutama metsälehmus. Vaateliaita lajeja näillä lehtoalueilla ovat näsiä, lehtokuusama, taikinamarja, mustakonnanmarja, lehto-orvokki, syyläjuuri, keltasara ja kaitakämmekkä.

Sikaneva on edustava aapasuo, jonka rimpi- ja jännemorfologia on erittäin hyvin kehittynyt. Suon ojittamattomissa osissa Äijänpellon luoteis- ja pohjoispuolella on lettonevaa, lettorämettä ja mesotrofista rimpinevaa. Suolla kasvavat mm. rimpivihvilä, vaaleasara, konnanlieko, lettoväkäsammal, kultasirppisammal, kultakuirisammal ja pohjanrahkasammal. Pikku Sikanevan yläreunassa on parin hehtaarin alalla lettonevaa ja ruohokorpea. Lettonevalla kasvavat mm. käyrälehtirahkasammal, vaaleasara ja lettokynsisammal. Soiden ojittamattomat osat ovat siniheinäisyyden takia suurimmaksi osaksi ojituskelvottomia.

Kampinneva on erikoinen, melko jyrkästi länteen viettävä rinnesuo, jossa on myös mesotrofisia nevoja niukkapuustoisten rämeiden lisäksi. Kampinnevan länsipäässä on jyrkkäviettoisia pensasluhtia ja pienialaisesti lehtokorpea. Sammakkolaakso on luhtainen, paikoin ylipääsemätön korpialue, jonka läpi virtaa useampiuomainen purojuotti. Suon reunametsät ovat varsin luonnonmukaisina säilyneitä, pääosin varttuneita sekametsiä. Metsätyyppivalikoima on monipuolinen karuista kalliomänniköistä pieniin lehtolaikkuihin saakka.

Ison-Pässilän luoteisrinteellä on pieni selvästi kalteva avosuo, joka on suurimmaksi osaksi lettonevaa. Suolla kasvavat mm. suovalkku, punakämmekkä, vaaleasara, kultasirppisammal, kultakuirisammal ja pohjanrahkasammal.

Suojelutilanne:

Yksityinen luonnonsuojelualue

2 %

Ei suojeltu

98 %

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Kohteella on kolme lehtoaluetta, jotka kuuluvat lehtojensuojeluohjelmaan. Alueet ovat myös seutukaavassa osoitettu luonnonsuojelulain nojalla suojeltaviksi kohteiksi (SL-1). Pieni osa alueesta on rauhoitettu yksityismaan luonnonsuojelualueena, Äijänpelto (2%). Luonnonsuojelun kannalta tärkeimmät alueet hankitaan valtiolle tai rauhoitetaan yksityismaan luonnonsuojelualueena.

Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit:

Letot

10 %

*Aapasuot

27 %

Kasvipeitteiset silikaattikalliot

6 %

*Boreaaliset luonnonmetsät

4 %

Boreaaliset lehdot

20 %

*Fennoskandian metsäluhdat

1 %

*Puustoiset suot

4 %

* = priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

Bonasa bonasia
Dryocopus martius
Grus grus

pyy
palokärki
kurki

Julkaistu 8.8.2013 klo 14.16, päivitetty 8.8.2013 klo 14.16

Aihealue: