Paraisten kalkkialueet

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi

FI0200134
Parainen
42 ha
SCI

Alueen kuvaus

Kohde koostuu useasta erillisestä osa-alueesta, joiden luontoarvot perustuvat kallio- ja maaperässä esiintyvään tavallista suurempaa kalkkipitoisuuteen. Usealla osa-alueella on aikaisemmin louhittu kalkkia, mutta louhinta on sittemmin päättynyt. Kalkin vuoksi kallioiden, lehtometsien ja louhittujen seinämien rikkaalla kasvualustalla tavataan runsaasti uhanalaisia ja harvinaisia kasveja sekä todennäköisesti myös eläimistöä, jota tosin on vähemmän tutkittu. Kasveista voidaan mainita ainakin hento- ja kirjokorte sekä lukuisat vaateliaat sammal ja sienilajit. Muista osa-alueista poiketen Kojkullafjärdenin länsipuolinen niemi kuului jo ennen Naturaa vanhojen metsien suojeluohjelmaan ja sen luontoarvot perustuvat talousmetsää vanhempaan puustoon ja sen mukanaan tuomaan kasvi- ja eläinlajistoon. Lillnäset on rehevää lehtoa ja sen eteläreunassa on edustava jalopuumetsä.

Suojelutilanne

Hyvin pieni osa alueesta on perustettu yksityiseksi suojelualueeksi.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Lillnäset kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan ja Strandängsudden vanhojen metsien suojeluohjelmaan.

Stormossen-Grobenin alue on seutukaavassa ja osayleiskaavassa SU4-alueena.

Alue suojellaan luonnonsuojelulailla.

Luontodirektiivin luontotyypit

Kuivat niityt ja pensaikot kalkkipitoisella alustalla (tärkeät orkidea-alueet*) (6210)

5%

Alvarit ja kalkkivaikutteiset kalliokedot* (6280)

5%

Kalkkikalliot (8210)

40%

Luonnonmetsät* (9010)

8%

Jalopuumetsät* (9020)

7%

Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät*(9030)

2%

Lehdot (9050)

7%

*priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit

Alueelta ei ole tiedossa luontodirektiivin liitteen II lajeja.

Lintudirektiivin liitteen l linnut

Kohde ei ole suojeltu lintudirektiivin perusteella ja siten kyseisen direktiivin liitteen I linnut eivät ole alueen suojeluperuste.

Picus canus
Dryocopus martius
Bonasa bonasia

harmaapäätikka
palokärki
pyy

Säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut

Kohde ei ole suojeltu lintudirektiivin perusteella ja siten kyseisen direktiivin tarkoittamat säännölliset muuttolinnut eivät ole alueen suojeluperuste.

Columba oenas

uuttukyyhky

Muuta lajistoa

Vitrea contracta
Helvella oblongispora
Equisetum scirpoides
Didymodon rigidulus
Lophocolea badensis
Solorina saccata
Tortula ruralis
Equisetum variegatum
Herzogiella turfacea
Hypnum pratense

Myurella julacea
Plagiomnium rostratum
Asplenium ruta-muraria
Camptothecium lutescens
Chamaemyces fracidus
Plagiomnium elatum
Mannia fragrans
Encalypta rhaptocarpa

litteäkristallikotilo
härmämörsky
hentokorte
itutumpurasammal
kääpiölovisammal
kalkkikuppijäkälä
ketopartasammal
kirjokorte
korpihohtosammal
lehtopalmikkosammal

limisiimasammal
nokkalehväsammal
seinäraunioinen
silkkikutrisammal
tahmaukonsieni
tihkulehväsammal
tuoksukäppyräsammal
uurrekellosammal

Julkaistu 14.8.2013 klo 16.07, päivitetty 14.8.2013 klo 16.07

Aihealue: