Hyppää sisältöön

Pappilan niitty

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1302012

Kunta

Utsjoki

Pinta-ala

3,2 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Pappilan niitty sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella Mantojärven rannassa. Kasvillisuus on muovautunut nykyisenkaltaiseksi kentän vuosisatoja kestäneen  käytön ansiosta. Alue on pinnanmuodoiltaan hieman järveä kohti viettävä ja  koostuu pääasiassa kuivasta heinäniitystä ja harvinaisesta kangaskedosta. Heinäniityn valtalajeja ovat lampaannata, siankärsämö ja niittyleinikki, kangaskedolla vallitsevat puolukka, lampaannata ja variksenmarja. Rannassa on myös hieman heinävaltaisesta ruohovaltaiseen vaihtelevaa tuoretta niittyä. 

Alue on tärkeä ruijannokiperhosen esiintymisalue. Kohdassa "Muuta lajistoa" ilmoitetut kasvilajit ovat Lapissa huomionarvoisia lajeja.

Alueen nykyisen kaltainen käyttö turvaa alueiden luonnonarvojen säilymisen.

Perinnemaisemaa uhkaa pensoittuminen laidoilta.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alueen suojelusta sovitaan maanomistajan ja ympäristöviranomaisten kesken.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

  • Eurooppalaiset kuivat nummet (1,28)
  • Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt (1,92)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

  • ruijannokiperhonen, Erebia medusa polaris
Julkaistu 1.10.2019 klo 10.02, päivitetty 1.10.2019 klo 10.02

Julkaisija: