Paloniitunjärvi

Alueen tunnus         FI0339005   
Pinta-ala                   92 ha 
Kunta                         Hämeenlinna
Aluetyyppi                SCI ja SPA

Alueen kuvaus

Hämeenlinnan Rengossa sijaitsevat Paloniitunjärvi ja Korvenalustanjärvi ovat Kaartjoen keskivaiheilla sijaitsevia läpivirtausjärviä. Rantojen helofyyttikasvustojen lisäksi upos- ja kelluslehtinen kasvillisuus on runsasta. Linnustossa vesilinnut ovat hallitsevia. Rannoilla on laajoja luhtanevoja ja -pensaikkoja. Valtakunnallisesti arvokas lintuvesialue.

 Alue on merkittävä luontodirektiivin liitteen II lajin täplälampikorennon (Leucorrhina pectoralis) esiintymispaikkana.

Suojelutilanne

Suojeltu 100 %

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde. Hämeen maakuntakaavassa SL-merkintä.

Suojelun toteutuskeinoina ovat luonnonsuojelulaki ja  vesilaki.

Alueen linnustoarvoihin merkityksellisen heikentävästi vaikuttavat toimet (esim. laajat ruoppaukset, kuivatus) on kielletty. Alueella on kalastus ja metsästys sallittu, mikäli niitä ei muun syyn perusteella (kalastuslaki, metsästyslaki) kielletä.

Luontodirektiivin luontotyypit (% pinta-alasta)

Vaihettumissuot ja rantasuot 25

Lajit

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

 • täplälampikorento

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

 • kalatiira
 • kaulushaikara
 • kurki
 • laulujoutsen
 • liro
 • luhtahuitti
 • ruskosuohaukka
 • uhanalainen laji
 • uivelo

Muuttolinnut:

 • härkälintu
 • heinätavi
 • jouhisorsa
 • punasotka
 • sinisorsa
 • tavi
 • tukkasotka

Muuta huomionarvoista lajistoa:

 • haapana
 • isokoskelo NT
 • isokuovi
 • lapasorsa
 • lehtokurppa
 • luhtakana
 • punasotka VU
 • rastaskerttunen VU
 • ruokokerttunen
 • silkkiuikku
 • sinisorsa
 • tavi
 • telkkä
 • tukkasotka VU
 • valkoviklo
Julkaistu 20.8.2013 klo 15.58, päivitetty 17.3.2014 klo 16.23

Julkaisija: