Paljakanneva-Åkantmossen

Koodi

FI0800025

Kunta

Kauhava, Vöyri, Uusikaarlepyy

Pinta-ala

1218 ha

Aluetyyppi

SCI

Alueen kuvaus:

Paljakanneva-Åkantmossen on konsentrinen kermikeidas. Suotyyppejä ovat rahkaräme, lyhytkortinen Sphagnum papillosum -neva, pallosararäme sekä rahkavaltainen pallosararäme. Alueen eteläreunalla on suoraan suosta nouseva korkea ja maisemallisesti merkittävä kallio, jossa kasvaa harvaa männikköä. Myös suon keskiosassa on kalliosaarekkeita, joissa puusto on komeaa varttuvaa tai varttunutta männikköä. Åkanträsketin eteläpuolisella metsäsaarekkeella on myös laajalti varttuvaa koivuvaltaista sekametsää.

Alueen läntisimmässä osassa (Sandvågorna) on näyttäviä metsäisiä hiekkadyynejä sekä lohkareisia ja kivikkoisia moreenikumpareita. Metsät ovat enimmäkseen karuja ja mäntyvaltaisia. Eteläreunalla on kuitenkin myös varsin luonnonmukaista havulehtipuusekametsää, jossa on myös runsaasti haapaa.

Suojelutilanne:

Ei suojeltu

100 %

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Suurin osa alueesta kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan. Sandvågorna on merkitty seutukaavaan suojelualuevarauksena. Alue on tällä hetkellä kokonaan suojelun ulkopuolella. Alueet hankitaan valtiolle ja rauhoitetaan luonnonsuojelulain mukaisena luonnonsuojelualueena.

Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit

Atlantisen, kontinentaalisen ja boreaalisen alueen
metsäiset dyynit

3 %

*Keidassuot

70 %

Kasvipeitteiset silikaattikalliot

1 %

*Boreaaliset luonnonmetsät

2 %

*Puustoiset suot

1 %

* = priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I lintulajit:

Circus cyaneus
Dryocopus martius
Gavia arctica
Grus grus
Pernis apivorus
Picoides tridactylus
Pluvialis apricaria
Tetrao urogallus
Tringa glareola

sinisuohaukka
palokärki
kuikka
kurki
mehiläishaukka
pohjantikka
kapustarinta
metso
liro

Julkaistu 8.8.2013 klo 11.36, päivitetty 8.8.2013 klo 11.38

Aihealue: