Pakinaisten saaristo

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi

FI0200065
Rymättylä, Nauvo, Velkua
571 ha
SCI

Alueen kuvaus

Alue edustaa sisä- ja välisaariston vaihettumisvyöhykkeen karua ja jylhäpiirteistä saaristoluontoa. Alueen kallioperä koostuu lähinnä graniiteista ja kiillegneissistä. Alueelle on luonteenomaista voimakas murrostopografia. Natura-alueeseen on koottu Rymättylän länsipuolisen saaristoalueen karuja jyrkännerantoja, mutta alueella ovat edustettuna monimuotoisina myös merelliset ja metsäiset luontotyypit.

Alueen ytimenä on Pähkinäisten vanha laidunsaari. Saaren itäinen osa on alueelle tyypillistä kallioista, jylhää saaristoluontoa, jossa kalliojyrkänteiden välisissä laaksoissa kasvaa reheviä pähkinälehtoja. Läntinen osa on topografialtaan tasaisempaa. Alueella on edustava flada ja kosteapohjaisia rantaniittyjä. Saarella on merkitystä uhanalaisen lajiston suojelun kannalta.

Pyytin saari on maisemallisesti komea, korkealle merenpinnalta kohoava kallioselänne, joka reunamilla kasvaa mäntyvaltaista vanhaa metsää.

Korkeat jyrkännerannat edustalla olevine riuttoineen ovat edustettuna Kaltsaaren, Vähäkaltsaaren, Montin ja Pahaluodon saarten alueilla. Lisäksi mukana on joukko pienialaisia, alueelle tyypillisiä kalliokareja.

Ruotsalaisen saaren ja Stora Styrholmenin saarilla jylhän kallioisen saaristoluonnon lisäksi ovat edustettuina kallioiden välisiin laaksoihin ja jyrkänteiden alle syntyneet jalopuumetsät ja pähkinäpensaslehdot. 

Iso-Kuusisen saarella on etenkin eläimistönsä puolesta edustava hiekkaranta.

Alue täydentää Saaristomeren suojelualueita. Alueella on tyypillinen saaristolinnusto ja sillä on merkitystä uhanalaisen lajiston suojelun kannalta.

Suojelutilanne

Pakinaisten saaren ja Kirppuluodon osalta suojelu on toteutettu ostamalla alue valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin tai perustamalla yksityisiä luonnonsuojelualueita. Kaavoituksella toteuttavilla alueilla suojelun tavoitteet on turvattu Rymättylän kunnan vahvistamassa Rymättylän läntisen saariston rantaosayleiskaavassa. Huomattava osa luonnonsuojelulailla toteutettavasta alueesta on vielä toteuttamatta.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Pähkinäinen on luonnonsuojelualueena.

Stora Styrholmin lehto kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan. Suurin osa alueesta kuuluu rantojensuojeluohjelmaan ja/tai seutukaavan MM2L-alueisiin.

Ruotsalaisen lehto kuuluu seutukaavan SU1-alueeseen.

Luontodirektiivin luontotyypit

Rannikon laguunit* (1150)

3%

Riutat (1170)

3%

Rantavallit (1210)

<1%

Kasvipeitteiset merenrantakalliot (1230)

<1%

Merenrantaniityt* (1630)

1%

Silikaattikalliot (8220)

20%

Luonnonmetsät* (9010)

27%

Jalopuumetsät* (9020)

4%

Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden
luonnontilaiset metsät*(9030)

3%

Lehdot (9050)

3%

*priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit

Alueelta ei ole tiedossa luontodirektiivin liitteen II lajeja.

Lintudirektiivin liitteen l linnut

Kohde ei ole suojeltu lintudirektiivin perusteella ja siten kyseisen direktiivin liitteen I linnut eivät ole alueen suojeluperuste.

Picus canus
Bubo bubo
Sterna hirundo
Sterna paradisaea
Dryocopus martius
Lanius collurio
Bonasa bonasia

harmaapäätikka
huuhkaja
kalatiira
lapintiira
palokärki
pikkulepinkäinen
pyy

Säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut

Kohde ei ole suojeltu lintudirektiivin perusteella ja siten kyseisen direktiivin tarkoittamat säännölliset muuttolinnut eivät ole alueen suojeluperuste.

Tringa totanus

punajalkaviklo

Melanitta fusca

pilkkasiipi

Muuta lajistoa

Somateria mollissima

haahka

Nucifraga caryocatactes

pähkinähakki

Cephusgrylle

riskilä

Larus fuscus

selkälokki

Dentaria bulbifera

hammasjuuri

Malus sylvestris

metsäomenapuu

Galium odoratum

tuoksumatara

Julkaistu 12.8.2013 klo 10.53, päivitetty 12.8.2013 klo 10.53

Aihealue: