Pajukari - Uksei - Alkunkarinlahti

Koodi

FI 130 1911

Kunta

Tornio

Pinta-ala

440 ha

Aluetyyppi

SCI ja SPA

Alueen kuvaus:

Alue on Tornionjoen sivuhaarojen ja Liakanjoen matalaa jokisuistoa. Pajukari on tyypillinen maankohoamisrannikon saari, jonka sisäosissa on katajikkonummea sekä pihlaja-, tuomi,- ja leppävaltaista metsää. Pienemmät saaret kasvavat pensaikkoa ja kaikkia saaria kiertää kapea niittyvyö. Suurin osa vesialueesta on noin metrin syvyistä. Loppukesällä siitä noin 20% on järvikaislakasvuston peittämää ja lähes joka paikassa kasvaa upos- ja kelluslehtisiä vesikasveja.

Alkunkarinlahden alue on entistä Tornionjoen maatuvaa lasku-uomaa, jossa vedenpinta vaihtelee tulvan ja meriveden korkeuden mukaan.
Alue on kosteikkoa, jossa kasvaa pääasiassa saraikkoa ja muuta luhtakasvillisuutta (mm. kurjenjalka (Potentilla palustris), luhtakastikka (Calamagrostis stricta), kalla (Calla palustris), järvikorte (Equisetum fluviatile), terttualpi (Lysimachia thyrsiflora).

Pesimälinnuston perusteella alue on valtakunnallisesti arvokas lintuvesi. Kosteikoille ominaisia lajeja kohteella pesii yhteensä 29. Kohteen pesimälinnuston suojelupistearvo on 82 (vaihteluväli Lapin lintuvesillä 19-163 pistettä). Alueella pesii 7 ja aluetta käyttää ruokailu- ja levähdysalueena 2 lintudirektiivin liitteessä I mainittua lajia.

Alue on kansainvälisesti arvokas muutonaikainen ruokailu- ja levähdysalue (luokka I) ja hyvin huomattava sulkasadonaikainen kerääntymisalue (luokka I) kohteelle kerääntyvien vesilintumäärien perusteella.

Vedenpinta vaihtelee tulvan ja meriveden korkeuden mukaan.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Pajukari-Uksei-Alkunkarinlahti kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan.
Alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain ja rakennuslain nojalla.

Luontodirektiivin luontotyypit:

Jokisuistot

75 %

*Itämeren boreaaliset rantaniityt

2 %

*Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät

8 %

* priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

ruijanesikko

laaksoarho

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

kalatiira

ruskosuohaukka

lapintiira

sinirinta

laulujoutsen

suokukko

liro

suopöllö

pikkulokki

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti   esiintyvät muuttolinnut:

jouhisorsa

mustalintu

heinäsorsa

naurulokki

lapasorsa

punajalkaviklo

Muuta lajistoa:

haapana

telkkä

isokoskelo

tukkakoskelo

merihanhi

tukkasotka

sinisorsa

merilohi

tavi

vaellussiika

Edellä esitetyt tiedot perustuvat Natura-tietolomakkeen tiivistelmään. Natura-arvioinneissa tulee käyttää varsinaisia Natura-tietolomakkeen (Natura Data Form) tietoja, jotka sisältävät laji- ja luontotyyppikohtaisia arviointitietoja. Natura-tietolomakkeita voi tilata Suomen ympäristö- keskuksesta ja Lapin ympäristökeskuksesta.

Lisää luontotietoa (aluekohtaista ja yleistä):

Airaksinen, O. & Karttunen, K. 2001: Natura 2000 -luontotyyppiopas. Ympäristöopas 46, 2. korj. painos, Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 194 s.

Asanti, T., Gustafsson, E., Hongell, H., Hottola, P., Mikkola-Roos, M., Osara, M., Ylimaunu, J. ja Yrjölä, R. 2003: Kosteikkojen linnuston suojeluarvo. - Suomen ympäristö 596. Suomen ympäristö-keskus. Helsinki. 53 s.

Kuoppala Minna 2000. Alkunkarinlahden kunnostusalueen merenrantaniittyjen inventointi 2000.  Tutkimusraportti. Lapin ympäristökeskus. 7 s. 1 liite.

Kääriäinen, S. 1999. Alkunkarinlahden kasvillisuuskartoitus 1997. Raportti. Alkunkarinlahden kunnostussuunnitelman liitteenä. Lapin ympäristökeskus. 16 s. + liitt.

Lapin ympäristökeskus 1999. Alkunkarinlahden lintuvesikunnostus. Tornio. Suunnitelma. Lapin ympäristökeskus. Rovaniemi.

Leivo, Mauri et.al. 2002: Suomen tärkeät lintualueet FINIBA. Bird Life Suomen julkaisuja no 4. Kuopio. Suomen graafiset palvelut. 142 s.

Lintuvesityöryhmä 1981: Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma. Komiteanmietintö 1981:32. Maa ja metsätalousministeriön lintuvesityöryhmä. 197 s.

Mikkola-Roos, M. 1996: Kosteikkojen linnuston suojeluarvo - uusi menetelmä arviointiin. Linnut 31(3):8-19.

Rauhala, P. (toim). 1992. Tornion arvokkaimmat linnustokohteet. Tornion kaupunki. Ympäristöjulkaisu 1992. 22 s.

Rauhala, P. 1994: Kemi-Tornion seudun linnusto 2. Raahen Kirjatyö Oy 1994. 280 s.

Räinä, P., Jokimäki, J. ja Kaisanlahti-Jokimäki, M.-L. 2000: Lapin lintuvedet - linnusto, tila ja suojelu. Alueelliset ympäristöjulkaisut 94. Lapin ympäristökeskus. Rovaniemi. 92 s.

Suomen kansainvälisesti tärkeät lintualueet > IBA-alueet ja tiedot kohteittain > Tornionjoen suisto (Pajukari-OxöKouviluodonjuova (IBA)

Julkaistu 17.11.2003 klo 15.29, päivitetty 27.8.2013 klo 12.08

Julkaisija: