Pajukari - Uksei - Alkunkarinlahti

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301911

Kunta

Tornio

Pinta-ala

440 ha

Aluetyyppi

SAC/SPA

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Alue on Tornionjoen sivuhaarojen ja Liakanjoen matalaa jokisuistoa. Pajukari on tyypillinen maankohoamisrannikon saari, jonka sisäosissa on katajikkonummea sekä pihlaja-, tuomi,- ja leppävaltaista metsää. Pienemmät saaret kasvavat pensaikkoa ja kaikkia saaria kiertää kapea niittyvyö. Suurin osa vesialueesta on noin metrin syvyistä. Loppukesällä siitä noin 20% on järvikaislakasvuston peittämää ja lähes joka paikassa kasvaa upos- ja kelluslehtisiä vesikasveja.

Alkunkarinlahden alue on entistä Tornionjoen maatuvaa lasku-uomaa, jossa vedenpinta vaihtelee tulvan ja meriveden korkeuden mukaan. Alue on kosteikkoa, jossa kasvaa pääasiassa saraikkoa ja muuta luhtakasvillisuutta (mm. kurjenjalka (Potentilla palustris), luhtakastikka (Calamagrostis stricta), kalla (Calla palustris), järvikorte (Equisetum fluviatile), terttualpi (Lysimachia thyrsiflora).

Pesimälinnuston perusteella alue on valtakunnallisesti arvokas lintuvesi. Kosteikoille ominaisia lajeja kohteella pesii yhteensä 29. Kohteen pesimälinnuston suojelupistearvo on 82 (vaihteluväli Lapin lintuvesillä 19-163 pistettä). Alueella pesii 7 ja aluetta käyttää ruokailu- ja levähdysalueena 2 lintudirektiivin liitteessä I mainittua lajia.

Alue on kansainvälisesti arvokas muutonaikainen ruokailu- ja levähdysalue (luokka I) ja hyvin huomattava sulkasadonaikainen kerääntymisalue (luokka I) kohteelle kerääntyvien vesilintumäärien perusteella.

Vedenpinta vaihtelee tulvan ja meriveden korkeuden mukaan. Alkunkarinlahti on nopeasti maatumassa. Alkunkarin vesipintaa on nostettu kolmen pohjapadon avulla sekä ruopattu vesisyvyyden kasvattamiseksi. Alueelle on rakennettu tekosaaria.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Pajukari-Uksei-Alkunkarinlahti kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain ja rakennuslain nojalla.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Jokisuistot (330)
 • Itämeren boreaaliset rantaniityt (9)
 • Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät (35)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • jouhisorsa, Anas acuta
 • lapasorsa, Anas clypeata
 • heinätavi, Anas querquedula
 • harmaasorsa, Anas strepera
 • metsähanhi, Anser fabalis
 • suopöllö, Asio flammeus
 • lapasotka, Aythya marila
 • lapinsirri, Calidris temminckii
 • ruskosuohaukka, Circus aeruginosus
 • sinisuohaukka, Circus cyaneus
 • laulujoutsen, Cygnus cygnus
 • muuttohaukka, Falco peregrinus
 • nuolihaukka, Falco subbuteo
 • kurki, Grus grus
 • merikotka, Haliaeetus albicilla
 • pikkulokki, Larus minutus
 • naurulokki, Larus ridibundus
 • punakuiri, Limosa lapponica
 • sinirinta, Luscinia svecica
 • jänkäkurppa, Lymnocryptes minimus
 • pilkkasiipi, Melanitta fusca
 • mustalintu, Melanitta nigra
 • uivelo, Mergus albellus
 • keltavästäräkki, Motacilla flava
 • sääksi, Pandion haliaetus
 • vesipääsky, Phalaropus lobatus
 • suokukko, Philomachus pugnax
 • mustakurkku-uikku, Podiceps auritus
 • kalatiira, Sterna hirundo
 • lapintiira, Sterna paradisaea
 • mustaviklo, Tringa erythropus
 • liro, Tringa glareola
 • punajalkaviklo, Tringa totanus
 • laaksoarho, Moehringia lateriflora
 • lietetatar, Persicaria foliosa
 • ruijanesikko, Primula nutans
Julkaistu 30.9.2019 klo 13.05, päivitetty 30.9.2019 klo 13.05

Julkaisija: