Pahalamminvuori

Koodi FI0500077
Kunta Mikkeli
Pinta-ala (ha) 57
Aluetyyppi SCI

Pahalamminvuoren Natura-alueen kartta (pdf, 430 Kb)

Alueen kuvaus:

Alue on topografialtaan vaihteleva ja erämainen alue. Mäkien lailla kasvaa valoisaa männikköä, notkelmien ravinteisemmilla mailla - jotka monin paikoin ovat reheviä korpia - kasvaa varsin luonnontilaisen kaltaista kuusivaltaista metsää, jossa lehtipuun (erityisesti haavan ja koivun) osuus on suuri. Alueen pienvedet, purot ja lammet, ovat luonnontilaisia ja edustavia. Rajauksen sisällä on myös hoidettuja talousmetsiä.

Pahalamminvuori on arvokas pienvesiensä, rehevien korpien ja vanhan metsän piirteitä omaavien metsiensä takia. Alue on erämainen kohde lähellä Mikkelin kaupunkia. Puro saa alkunsa yksityismaan puolelta.

Suovalkku (Hammarbya paludosa) on alueellisesti uhanalainen.

Alueen luontotyypit ja lajit

* = ensisijaisen tärkeä luontotyyppi tai laji

Luontodirektiivin luontotyypit (%):

Humuspitoiset lammet ja järvet

1

Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion flutantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta

0

*Boreaaliset luonnonmetsät

13

*Puustoiset suot

11

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

Huuhkaja Bubo bubo
Kurki Grus grus
Metso Tetrao urogallus
Palokärki Dryocopus martius
Pohjantikka Picoides tridactylus
Pyy Bonasa bonasia

Muut lajit:

Suovalkku Hammarbya paludosa

Suojelutilanne (%):

 Ei suojeltu 100

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Alueella on seutukaavan luonnonsuojelualuevaraus. Alue on Metsähallituksen luonnonhoitometsää.

Toteutuskeinot: luonnonsuojelulaki, vesilaki

Toteutustilanne: kokonaan valtion

Julkaistu 8.7.2013 klo 12.14, päivitetty 2.9.2013 klo 10.06