Pahalamminvuori

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0500077
Pinta-ala: 57 ha
Kunta: Mikkeli
Aluetyyppi: SAC
Alue kartalla:Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu
Pahalamminvuoren Natura-alueen kartta (pdf, 430 Kb)

Alueen kuvaus

Pahalamminvuori on arvokas pienvesien, rehevien korpien ja luonnontilaisten kaltaisten vanhojen metsien muodostama kokonaisuus. Alue on topografialtaan vaihteleva ja erämainen alue.

Mäkien lakialueilla kasvaa valoisaa männikköä, notkelmien ravinteisemmilla mailla - jotka monin paikoin ovat reheviä korpia - kasvaa varsin luonnontilaisen kaltaista kuusivaltaista metsää, jossa lehtipuiden (erityisesti haavan ja koivun) osuus on suuri. Alueen pienvedet, purot ja lammet, ovat luonnontilaisia ja edustavia. Rajauksen sisällä on myös hoidettuja talousmetsiä.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
  • luontotyypin laatua parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Toteutuskeinot: luonnonsuojelulaki, vesilaki
Toteutustilanne: asetuksella valtion maalle perustettu luonnonsuojelualue

Luontodirektiivin luontotyypit (ha)

  • Humuspitoiset järvet ja lammet (0,75)
  • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (0,045)
  • Vaihettumissuot ja rantasuot (1,3)
  • Kasvipeitteiset silikaattikalliot (0,25)
  • Boreaaliset luonnonmetsät (20)
  • Puustoiset suot (4)

Lajit

Julkaistu 8.7.2013 klo 12.14, päivitetty 24.9.2019 klo 15.39