Paason niityt

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0500135
Kunta Heinola
Pinta-ala (ha) 1,44
Aluetyyppi SCI

Alueen kuvaus

Paason niityt ovat edustavia, pääasiassa tuoreita pienruohoniittyjä, joilla on säilynyt harvinaisen monipuolinen niittykasvillisuus. Reuna-alueet ovat tosin pensoittumassa laidunnuksen loputtua. Alueella on mm. pienialainen kuiva keto, jolla kasvaa valtakunnallisesti erittäin uhanalaista ketokatkeroa. Niityllä tavataan myös valtakunnallisesti vaarantunutta ahokirkiruohoa ja silmälläpidettävää ahonoidanlukkoa ja useita alueellisesti uhanalaisia kasveja, kuten hirssi- ja virnasaraa, keväthanhikkia ja ahopellavaa.

Luontotyypit ja lajit

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

*Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt  100

*priorisoitu luontotyyppi

Muita huomionarvoisia lajeja:

 • ketopiippo
 • soikkokaksikko
 • jäkki NT
 • ketokaunokki
 • nurmitatar
 • heinäratamo
 • harmaapoimulehti
 • pölkkyruoho
 • ketonoidanlukko NT
 • kullero
 • ahokirkiruoho VU
 • ahopellava
 • keväthanhikki
 • virnasara
 • hirssisara
 • ahonoidanlukko NT
 • ketokatkero EN
 • purtojuuri

Suojelutilanne (%)

 Ei ole suojeltu. 

Yhteys suojeluohjelmiin ja toteutuskeinot

Paason niityt on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi perinnemaisemaksi.

Suojellaan luonnonsuojelulailla ja yksityisoikeudellisella sopimuksella.

Julkaistu 14.8.2013 klo 11.32, päivitetty 11.3.2014 klo 15.53

Julkaisija: