Paamajärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301004

Kunta

Pello

Pinta-ala

393  ha

Aluetyyppi

SAC/SPA

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Paamajärvi on Tornionjokeen laskeva pienen valuma-alueen keskusjärvi. Järvi on kauttaaltaan matala; se on kuivattu vuosisadan alkupuolella ja vesitetty takaisin 1950-luvulla. Kasvillisuusvyöhykkeet ovat laajoja etenkin järven pohjoispäässä.

Paamajärven yleisimmät vesikasvit ovat ilmaversoinen järvikorte sekä kelluslehtiset konnanulpukka, suomenlumme ja siimapalpakko. Järven pohjois- ja länsiosassa luhtarannat antavat yleisilmeen myös vesialueelle, jossa kasvillisuus esiintyy pieninä mättäisinä saarekkeina. Järven itäinen ja eteläinen osa ovat rannoiltaan pohjoisosaa karumpia. Vesialueella vallitsevat kelluslehtiset ulpukat ja lumpeet. Myös järvikorte muodostaa yhtenäisiä ja tiiviitä kasvustoja vesialueelle. Järven pohjoisosassa järvikortetta esiintyy tasaisesti mutta harvakseltaan läpi avovesialueen. Järviruokoa ja -kaislaa alueella on hyvin niukasti.

Alueen linnusto on monipuolinen. Valtakunnallisessa lintuvesien suojeluohjelmassa alue arvioitiin valtakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi.

Alueella pesii 11 ja aluetta käyttää ruokailu- tai levähdysalueena 6 lintudirektiivin liitteessä I mainittua lajia. Kosteikoille ominaisia lajeja kohteella pesii yhteensä 26. Kohteen pesimälinnuston suojelupistearvo on 83 (vaihteluväli Lapin lintuvesillä 19-163 pistettä). Alue on paikallisesti merkittävä muutonaikainen kerääntymisalue (luokka IV) ja kohteella on merkitystä sulkasadon aikaisena kerääntymisalueena (luokka III).

Alue on erämaajärvi. Rannoilla ei ole asuin- tai lomarakennuksia. Alueella on laavu ja lintutorni. Alueen käyttömuodoista kalastus on merkittävin. Se soveltuu myös pienimuotoiseen linturetkeilyyn ja paikallisten ihmisten virkistysalueeksi.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Paamajärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan.

Alueen suojelu toteutetaan vesilain, rakennuslain ja luonnonsuojelulain keinoin.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Humuspitoiset järvet ja lammet (354)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • helmipöllö, Aegolius funereus
 • jouhisorsa, Anas acuta
 • lapasorsa, Anas clypeata
 • heinätavi, Anas querquedula
 • suopöllö, Asio flammeus
 • tukkasotka, Aythya fuligula
 • sinisuohaukka, Circus cyaneus
 • laulujoutsen, Cygnus cygnus
 • nuolihaukka, Falco subbuteo
 • kuikka, Gavia arctica
 • kaakkuri, Gavia stellata
 • kurki, Grus grus
 • pikkulokki, Larus minutus
 • naurulokki, Larus ridibundus
 • sinirinta, Luscinia svecica
 • pilkkasiipi, Melanitta fusca
 • mustalintu, Melanitta nigra
 • uivelo, Mergus albellus
 • sääksi, Pandion haliaetus
 • vesipääsky, Phalaropus lobatus
 • suokukko, Philomachus pugnax
 • kalatiira, Sterna hirundo
 • lapintiira, Sterna paradisaea
 • mustaviklo, Tringa erythropus
 • liro, Tringa glareola
Julkaistu 11.9.2019 klo 12.50, päivitetty 11.9.2019 klo 13.12

Julkaisija: