Paamajärvi

Koodi

FI 130 1004

Kunta

Pello

Pinta-ala

393  ha

Aluetyyppi

SCI ja SPA

Alueen kuvaus:

Paamajärvi on Tornionjokeen laskeva pienen valuma-alueen keskusjärvi. Järvi on kauttaaltaan matala; se on kuivattu vuosisadan alkupuolella ja vesitetty takaisin 1950-luvulla. Kasvillisuusvyöhykkeet ovat laajoja etenkin järven pohjoispäässä.

Paamajärven yleisimmät vesikasvit ovat ilmaversoinen järvikorte sekä kelluslehtiset konnanulpukka, suomenlumme ja siimapalpakko. Järven pohjois- ja länsiosassa luhtarannat antavat yleisilmeen myös vesialueelle, jossa kasvillisuus esiintyy pieninä mättäisinä saarekkeina. Järven itäinen ja eteläinen osa ovat rannoiltaan pohjoisosaa karumpia. Vesialueella vallitsevat kelluslehtiset ulpukat ja lumpeet. Myös järvikorte muodostaa yhtenäisiä ja tiiviitä kasvustoja vesialueelle. Järven pohjoisosassa järvikortetta esiintyy tasaisesti mutta harvakseltaan läpi avovesialueen. Järviruokoa ja -kaislaa alueella on hyvin niukasti. (huom. Kasvillisuuskartoitus tehty 2002).

Alueen linnusto on monipuolinen. Valtakunnallisessa lintuvesien suojeluohjelmassa alue arvioitiin valtakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi.

Alueella pesii 11 ja aluetta käyttää ruokailu- tai levähdysalueena 6 lintudirektiivin liitteessä I mainittua lajia. Kosteikoille ominaisia lajeja kohteella pesii yhteensä 26. Kohteen pesimälinnuston suojelupistearvo on 83 (vaihteluväli Lapin lintuvesillä 19-163 pistettä). Alue on paikallisesti merkittävä muutonaikainen kerääntymisalue (luokka IV) ja kohteella on merkitystä sulkasadon aikaisena kerääntymisalueena (luokka III).

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Paamajärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan.

Alueen suojelu toteutetaan vesilain, rakennuslain ja luonnonsuojelulain keinoin.

Luontodirektiivin luontotyypit:

Humuspitoiset lammet ja järvet

90 %

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

helmipöllö

pikkulokki

kaakkuri

sinirinta

kalatiira

sinisuohaukka

kuikka

suokukko

kurki

suopöllö

lapintiira

uivelo

laulujoutsen

vesipääsky

liro

alueella 1 uhanalainen laji

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat
säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut:

heinätavi

mustaviklo

jouhisorsa

naurulokki

lapasorsa

nuolihaukka

mustalintu

pilkkasiipi

Muuta lajistoa:

haapana

tavi

Edellä esitetyt tiedot perustuvat Natura-tietolomakkeen tiivistelmään. Natura-arvioinneissa tulee käyttää varsinaisia Natura-tietolomakkeen (Natura Data Form) tietoja, jotka sisältävät laji- ja luontotyyppikohtaisia arviointitietoja. Natura-tietolomakkeita voi tilata Suomen ympäristö- keskuksesta ja Lapin ympäristökeskuksesta.

Lisää luontotietoa (aluekohtaista ja yleistä):

Airaksinen, O. & Karttunen, K. 2001: Natura 2000 -luontotyyppiopas. Ympäristöopas 46, 2. korj. painos, Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 194 s.

Asanti, T., Gustafsson, E., Hongell, H., Hottola, P., Mikkola-Roos, M., Osara, M., Ylimaunu, J. ja Yrjölä, R. 2003: Kosteikkojen linnuston suojeluarvo. Suomen ympäristö 596. Suomen ympäristö-keskus. Helsinki. 53 s.

Ilmonen, J., Ryttäri, T. ja Alanen A. 2001: Luontodirektiivin kasvit ja selkärangattomat eläimet. Suomen Natura 2000 -ehdotuksen luonnontieteellinen arviointi. Suomen ympäristö 510. Suomen ympäristökeskus. 177 s.

Kääriäinen, S. 2003: Paamajärven virkistyskäyttösuunnitelma, Pello. Ympäristötekniikan raportti. Lapin ympäristökeskus. Rovaniemi. 31 s.

Lapin ympäristökeskus 2003: Retkeile lintuvesillä Pellossa ja Ylitorniolla (Kainuunkylän saaret, Ahvenjärvi-Lehdonjärvi, Meltosjärvet-Pysäjärvi, Pellojärvi-Säynäjäjärvi ja Paamajärvi.

Lintuvesi Life-hanke 1999-2003 (Lapin ympäristökeskus)

Mikkola-Roos, M. 1996: Kosteikkojen linnuston suojeluarvo - uusi menetelmä arviointiin. -Linnut 31(3):8-19.

Räinä, P., Jokimäki, J. ja Kaisanlahti-Jokimäki, M.-L. 2000: Lapin lintuvedet - linnusto, tila ja suojelu. Alueelliset ympäristöjulkaisut 94. Lapin ympäristökeskus. Rovaniemi. 92 s.

Räinä, Pekka (toim.) 2005: Lapin lintuvedet: suojelun, hoidon ja käytön järjestäminen, Lapin lintuvesityöryhmän mietintö, Alueelliset ympäristöjulkaisut 393, Lapin ympäristökeskus. Gummerus, Vaajakoski. 135 s.

Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma 1981. Komiteanmietintö 1981:32. Maa ja metsätalousministeriön lintuvesityöryhmä. 197 s.

Julkaistu 5.11.2003 klo 15.04, päivitetty 15.8.2013 klo 14.50

Julkaisija: