Ounasjoki

Koodi

FI 130 1318

Kunta

Rovaniemen mlk, Kittilä, Enontekiö, Rovaniemi

Pinta-ala

4 730 ha

Aluetyyppi

SCI

Alueen kuvaus:

Alue muodostuu Ounasjoesta (vesialue) Ounasjärven Luusuan alapuolella sekä Ounasjoen suiston tulvasaarista.

Ounasjoen pituus välillä Ounasjärven Luusua-Kemijoki on noin 300 km, ja joen keskileveys noin 150 m (vaihtelu 60-300 m). Ensimmäisen 100 km matkalla joki on melko koskinen ja vuolas ja pudotusta on 115 m. Sirkan ja Alakylän välillä on noin 60 km pituinen suvantojakso, jolloin joki virtaa laajojen suoalueiden läpi. Alakylän kohdalta alkaa jälleen koski- ja nivajakso, jota jatkuu lähes 100 km. Viimeiset 30 km joki virtaa preglasiaalisessa laaksossa rauhallisena suvantona.

Ounasjoki on yläosaltaan luonnontilainen ja Kittilän ja Rovaniemen välillä lievästi kuormitettu. Joen yläosassa vesi on lievästi humuspitoista ja niukkaravinteista. Joen alajuoksulla veden humus- ja ravinnepitoisuudet hieman kasvavat, mutta ravinnepitoisuudet ovat edelleen karulle vedelle ominaisia. Ounasjoessa on hyvä luontainen harjuskanta, mutta taimenkannat ovat melko heikot joen yläosaa lukuun ottamatta. Ounasjoessa on luontainen siikakanta, mutta siihen on istutettu myös vaellus-, pohja- ja planktonsiikaa.

Ounasjoen suistossa sijaitsevat laajat tulvaniittysaaret ovat suuremmat kuin missään muualla Ounasjokivarressa. Runsaimpana esiintyviä niittytyyppejä ovat suursara- ja heinätulvaniityt sekä tuoreet suurruohotulvaniityt. Isommissa saarissa on myös pajupensaikkoa ja Koivusaaressa koivuvaltaista tulvametsää.

Ounasjoki on suurin kokonaan maamme rajojen sisällä virtaavista rakentamattomista joista. Ounasjokivarsi on maisemaltaan vaihteleva, ja Könkään ja Kaukosen kylät sekä Ounasjokivarsi Molkokönkään ja Sinetän välillä on arvioitu valtakunnallisesti arvokkaiksi maisemakokonaisuuksiksi. Ounasjoen varrella on edustavia tulvaniittyjä ja tulvametsiä, joista Ounasjoen suiston saaret muodostavat laajimman tulvaniittyalueen. Ounasjokisuisto on myös linnustollisesti arvokas alue.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Alueeseen sisältyy Ounasjoen vesialue sekä Ounasjoen suiston saaret. Ounasjoki on suojeltu voimalaitosrakentamiselta lailla (laki Ounasjoen erityissuojelusta 703/83).

Ounasjoen vesialueen suojelu toteutetaan vesilain nojalla ja Ounasjoen suistosaarten suojelun toteutuskeinona on rakennuslaki.

Luontodirektiivin luontotyypit:

Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit

95 %

Pohjoiset, boreaaliset tulvaniityt

4 %

*Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior-tulvametsät (Alno-Padion,Alnion incanae,Salicion albae)

1 %

* priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

laaksoarho

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

kurki

lapintiira

laulujoutsen

liro

sinirinta

suokukko

vesipääsky

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat
säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut:

metsähanhi

lapinsirri

jouhisorsa

mustaviklo

mustalintu

punajalkaviklo

pilkkasiipi

pikkulokki

Muuta lajistoa:

haapana

harjus

heinätavi

järvitaimen

jouhisorsa

pohjasiika

lapasorsa

vaellussiika

sinisorsa

jokipaju

tavi

tulvasammal

telkkä

viitasammal

tukkasotka

Edellä esitetyt tiedot perustuvat Natura-tietolomakkeen tiivistelmään. Natura-arvioinneissa tulee käyttää varsinaisia Natura-tietolomakkeen (Natura Data Form) tietoja, jotka sisältävät laji- ja luontotyyppikohtaisia arviointitietoja. Natura-tietolomakkeita voi tilata Suomen ympäristö- keskuksesta ja Lapin ympäristökeskuksesta.

Lisää luontotietoa (aluekohtaista ja yleistä):

Airaksinen, O. & Karttunen, K. 2001: Natura 2000 -luontotyyppiopas. Ympäristöopas 46, 2. korj. painos, Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 194 s.

Heikkinen, P. & Ruuhijärvi, R. 1978: Ounasjoen maisema- ja luonnonsuojeluarvot. Ounasjoki-tutkimuksia VII. Helsinki 1978. 53 s.

Heikkinen, P. 1978: Ounasjoen tulvaniittyjen kasvillisuudesta. Ounasjoki-tutkimuksia VI. Helsingin yliopisto, Helsinki. 66 s.

Ilmonen, J., Ryttäri, T. ja Alanen A. 2001: Luontodirektiivin kasvit ja selkärangattomat eläimet. Suomen Natura 2000 -ehdotuksen luonnontieteellinen arviointi. Suomen ympäristö 510. Suomen ympäristökeskus. 177 s.

Itkonen, J. & Kinnunen, K. 1986: Ounasjoen vesistön nykytila sekä Ounasjoen kokonaisfosforipitoisuus eri kuormitus- ja virtaama- tilanteissa. Ounasjoen luonnontaloudellinen kehittäminen, osaselvitys. Vesihallitus. Tiedotus 273. Helsinki. 173 s.

Kaakinen, Eero & Ulvinen, Tauno 1978: Ounasjokivarren kasvislajisto ja sen luonnonsuojeluarvot. Ounasjokitutkimuksia V. Helsingin yliopisto, Helsinki  43 s.

Laki Ounasjoen erityissuojelusta 1983. Suomen säädöskokoelma 703/1983.

Rahko, P. & Jokimäki, J. 1995: Ounasjokisuiston linnustoinventointi 1995. Rovaniemen kaupunki, Rovaniemen maalaiskunta 1995. 27 s.

Julkaistu 7.11.2003 klo 13.24, päivitetty 14.8.2013 klo 14.37

Julkaisija: