Hyppää sisältöön

Oulujärven saaret ja ranta-alueet

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi:

FI 1200 104

Kunta

Vaala, Paltamo, Kajaani

Pinta-ala:

6317 ha

Aluetyyppi:

SCI (vieressä SPA tai SCI)

Alueen kuvaus:

Oulujärvi on Suomen viidenneksi suurin järvi. Järven halki kulkee harjujakso lukuisine erilaisine muodostumineen. Tehokkaat rantavoimat synnyttävät hiekka- ja sorarannoilla erikoisia prosesseja, joita altaan kallistuminen vielä tehostaa. Alueen luonto - niin eläimistö kuin kasvillisuuskin - on omaleimaista ja siinä on jossain määrin yhtäläisyyksiä Perämeren luonnon kanssa. Säännöstely ja teollisuuden jätevesikuormitus aiheuttavat ympäristöhaittoja, mutta saaristossa on säilynyt huomattavia luonnonsuojelullisia arvoja. Rajaukseen sisältyy arvokkaimpia saariston osia, joista valtaosa kuuluu Oulujärven retkeilyalueeseen sekä vähäisiä mannerrantoja. Retkeilyalueen saarissa on luonnontilaisen kaltaisia vanhoja metsiä, ohutturpeisia luhtaisia nevoja (edustavin Kuostonsaaren Säippä, jossa kasvaa mm. ruskopiirtoheinä) ja pienialaisia rämeitä ja korpia. Omaleimaisuutta lisäävät merenrannikon luontotyyppejä muistuttavat esim. Ärjänsaaressa hiekkarantoihin liittyvät dyynialueet sekä saaren sisäosien metsittyneet dyynit. Suurten metsäisten saarten linnustoon kuuluvat mm. metso, pyy, palokärki ja mehiläishaukka, ja rannoilla pesivät mm. joutsen ja kuikka.

Luonnoltaan omaleimainen suurjärvi, jolla on jossain määrin yhtäläisyyksiä Perämeren luonnon kanssa. Saaristoluonnossa on säilynyt huomattavia luonnonsuojelullisia arvoja, mm. suurten saarten luonnontilaisen kaltaiset vanhat metsät sekä harjusaarten omaleimaiset piirteet.

Suojelutilanne:

Ei suojeltu

100 %

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Valtaosa alueesta sisältyy valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan, joka valtionmailla on toteutettu ulkoilulain mukaisena valtion retkeilyalueena. Honkisessa ja Kuostonsaaressa on rantojensuojeluohjelmaan sisältyviä yksityismaita, jotka on tarkoitus toteuttaa luonnonsuojelulailla. Retkeilyalueeseen kuuluu myös osia, jotka eivät sisälly rantojensuojeluohjelman rajaukseen.

Oulujärven retkeilyalue: koko alue sisältyy lukuun ottamatta Ärjänsaarta, sekä Honkisen ja Kuostonsaaren yksityispalstoja.

Oulujärven retkeilyalue on perustettu v. 1993. Ärjänsaaren, Honkisen ja Kuostonsaaren yksityismaiden suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla. Vesialueilla suojelutavoitteet toteutuvat vesilain kautta.

Luontodirektiivin luontotyypit:

Vaihettumissuot ja rantasuot

0 %

*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset kuusivaltaiset vanhat metsät

0 %

* Luonnontilaiset tai niiden kalt. mäntyvaltaiset vanhat metsät

0 %

*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat havupuusekametsät

0 %

Boreaaliset lehdot

0 %

Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit

0 %

*Puustoiset suot

0 %

* priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

Sterna hirundo

kalatiira

Gavia arctica

kuikka

Sterna paradisaea

lapintiira

Cygnus cygnus

laulujoutsen

Pernis apivorus

mehiläishaukka

Tetrao urogallus

metso

Dryocopus martius

palokärki

Bonasa bonasia

pyy

Sterna caspia

räyskä

Muuta lajistoa:

Eriophorum brachyantherum

himmeävilla

Rhynchospora fusca

ruskopiirtoheinä

Epilobium davuricum

vuorolehtihorsma

Julkaistu 2.9.2013 klo 15.45, päivitetty 2.9.2013 klo 15.47

Julkaisija: