Hyppää sisältöön

Onkisalo - Herjaanselkä

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0900077
Pinta-ala: 2063 ha
Kunta: Luhanka, Hartola
Aluetyyppi: SCI ja SPA

Kohde on suuren karun järven saariston ja rehevien lehtomaisten metsien muodostama kokonaisuus. Alueella on Keski-Suomen laajimpia lehtoja (Molikon lehto). Kohteeseen kuuluu myös useita uhanalaisen eläinlajin kannalta tärkeitä vanhoja lehtimetsiä. Kohteen ydin, Onkisalon itäosa on maakunnan monimuotoisempia alueita. Kalliosaaret rakentamattomine rantoineen ovat tärkeitä selkävesilinnustolle. Kohteella on kaksi rantojensuojeluohjelman rajausta, neljä uhanalaisen eläinlajin suojelusuunnitelman rajausta ja yksi lehtojensuojeluohjelman rajaus. Jälkimmäisellä esiintyy lukuisia joukko maakunnassa uhanalaisiksi luokiteltuja kasvilajeja. Muut rajaukset ovat lähinnä yleiskaavassa esitetyn SL- tai MV-alueita.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:

  • Rantojensuojeluohjelma (Päijänteen keskiosa: Onkisalo, Herjaanselkä)
  • Lehtojensuojeluohjelma (Molikon lehto, Molikonlammen laskupuron lehto)
  • Uhanalaisen lajin suojelusuunnitelman I-alueet (Onkisalon metsät, Lempään metsät)
  • Seutukaavan 3. vk SU1, 5. vk SL 615 (Molikon lehto), 3. vk SL, 5. vk SL 616 (Molikonlammen laskupuron lehto), 5. vk SL 617 (Herjaanselän saaret), 1. vk SU1, 5. vk SL 631 (Pilkanselän eteläosan saaret), 5. vk SL 633 (Hakolahti-Toivainen), 1. vk SU1, 5. vk SL 619 (Lempäänjärven puronvarsi- ja Leppäjoen alajuoksun lehto, 4. vk MV, 5. vk MV 766 (Molikonlahti-Laveasalmi, Varpusenlinna, Haukisaaret, Liansaaret)
  • Arvokkaat kallioalueet (Onkisalo)
  • Rantayleiskaavan SL - ja MU -alueita

Suojelun toteutuskeinot:

 
  • Luonnonsuojelulaki: valtaosa maa-alueista mm. suojeluohjelmien alueet ja seutukaavan suojeluvaraukset
  • Rakennuslaki, metsälaki ja metsäsuunnittelu (maanomistajalle vapaaehtoinen keino, joka liittyy uhanalaisen lajin suojelusuunnitelmaan): osa maa-alueista
  • Vesilaki: vesialueet
                                                                        Tarmolan vanhaa, lehtipuuvaltaista metsää
     

Luontodirektiivin luontotyypit (% pinta-alasta):

Kasvipeitteiset silikaattikalliot  5
Kallioiden pioneerikasvillisuus (Sedo-Scleranthion tai Sedo  12
*Boreaaliset luonnonmetsät  12
Boreaaliset lehdot  4
*Puustoiset suot

Lajit

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

*liito-orava
ilves
karhu

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

haarahaukka
harmaapäätikka
helmipöllö
huuhkaja
kalatiira
kuikka
kurki
laulujoutsen
mehiläishaukka
metso
palokärki
pikkulepinkäinen
pyy
suokukko
viirupöllö
uhanalainen laji
uhanalainen laji
uhanalainen laji

Muuttolinnut:

härkälintu
lapasotka
mustalintu
nuolihaukka
pilkkasiipi
tuulihaukka

Muuta lajistoa:

allihaahka
harmaasieppo
hernekerttu
hippiäinen
hömötiainen
käenpiika
käpytikka
keltasirkku
kirjosieppo
kivitasku
kuhankeittäjä
kuusitiainen
lehtokerttu
leppälintu
metsäkirvinen
mustapääkerttu
pähkinänakkeli
pajusirkku
pensastasku
peukaloinen
pikkukäpylintu
pikkutikka
pohjansirkku
punarinta
puukiipijä
rautiainen
selkälokki
sinitiainen
suosirri
talitiainen
töyhtötiainen
uivelo
urpiainen
västäräkki
viherpeippo
vihervarpunen
kääpäkoi
läikkäkarvasieniäinen
nunnamittari
vaapsasääski
näätä
haisukurjenpolvi
jokileinikki
lehtopalsami
mäkilehtoluste
mustakivisammal
pensaikkotatar
rustikka (sieni)
sinivuokko
tuoksumatara
varstasara
viuhkokääpä

Julkaistu 11.4.2014 klo 15.04, päivitetty 11.4.2014 klo 15.03