Onkemäenjärvi

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi
FI0351001
Vesilahti
43 ha
SPA

Onkemäenjärvi

Alueen kuvaus

Onkemäenjärvi on pienehkö, rehevä järvi viljelysalueiden keskellä. Rantaluhtineen se on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi lintuvedeksi, jonka vesilinnusto on alueen kokoon nähden runsas ja edustava.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Valtakunnallisen lintuvesisuojeluohjelman kohde. Pirkanmaan seutukaavassa SL1-merkintä. Suojelun toteutuskeinoina ovat vesilaki ja luonnonsuojelulaki. Alueen linnustoarvoihin heikentävästi vaikuttavat toimet on kielletty. Alueella on kalastus ja metsästys sallittu, mikäli niitä ei muun syyn perusteella kielletä.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Vaihettumissuot ja rantasuot  35

Lintudirektiivin liitteen I linnut 

  • kalatiira Sterna hirundo
  • kurki Grus grus
  • laulujoutsen Cygnus cygnus
  • liro Tringa glareola
  • luhtahuitti Porzana porzana
  • ruskosuohaukka Circus aeruginosus
  • uhanalainen laji
  • uivelo Mergus albellus

Muuta lajistoa 

  • naurulokki Larus ridibundus

Julkaistu 8.8.2013 klo 12.32, päivitetty 15.8.2013 klo 14.39

Julkaisija: