Olvassuo

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI1103829
Kunta Pudasjärvi, Utajärvi, Puolanka
Pinta-ala (ha) 27 073
Aluetyyppi SCI/SPA

Alueen kuvaus:

Olvassuo on laaja erämainen ja hyvin kehittynyt aapasuoalue, jossa on runsaasti jokia ja puroja. Alue on maamme edustavimpia suurlinnuston pesimäalueita ja siellä on runsaasti harvinaisia ja uhanalaisia lajeja. Valtaosa metsistä on pienehköinä suosaarekkeina. Vanhat metsät ovat paikoitellen hyvinkin luonnontilaisen oloisia, mm. lahopuuta on pistemäisesti hyvinkin paljon. Metsät ovat enimmäkseen mäntyvaltaisia, mutta kuusikoitakin on paljon. Alueeseen sisältyy paikoin myös käsiteltyjä metsäalueita. Olvassuon metsiensuojelullinen merkitys on suuri. Alueen laajuus ja erämaisuus lisäävät yhdistymän arvoa.

Suojelutilanne (%):

Valtion luonnonsuojelualue 55
Maa-aineslain nojalla suojeltu harju- tai kallioalue 4

Alueen yhteys suojeluohjelmiin ja suojelun toteuttaminen:

Kälväsvaara ja Iso Pahkavaara kuuluvat valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan.

Kohteen suojelu toteutetaan lakisääteisenä luonnonsuojelualueena ja maa-aines- ja metsälain keinoin.

Luontodirektiivin luontotyypit (%):

Humuspitoiset lammet ja järvet 1
Pikkujoet ja purot 2
Letot 2
Aapasuot* 60
Karut kirkasvetiset järvet 1
Luonnonmetsät* 2
Keidassuot* 10
Lähteet ja lähdesuot <1
Lehdot 1
Puustoiset suot* 10

*priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

Helmipöllö Aegolius funereus
Hiiripöllö Surnia ulula
Kaakkuri Gavia stellata
Kalatiira Sterna hirundo
Kapustarinta Pluvialis apricaria
Kuikka Gavia arctica
Kurki Grus grus
Laulujoutsen Cygnus cygnus
Liro Tringa glareola
Mehiläishaukka Pernis apivorus
Metso Tetrao urogallus
Pikkulepinkäinen Lanius collurio
Pikkusieppo Ficedula parva
Palokärki Dryocopus martius
Pohjantikka Picoides tridactylus
Pyy Bonasa bonasia
Sinisuohaukka Circus cyaneus
Suokukko Philomachus pugnax
Suopöllö Asio flammeus
Vesipääsky Phalaropus lobatus

Lisäksi kolme uhanalaista lajia, joiden tiedot ovat salassapidettäviä.

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

Ilves Lynx lynx
Karhu Ursus arctos
Saukko Lutra lutra
Lettorikko Saxifraga hirculus

Julkaistu 5.9.2013 klo 10.16, päivitetty 5.9.2013 klo 10.21