Nytkymenjärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0900052
Pinta-ala: 483 ha
Kunta: Jämsä
Aluetyyppi: SAC
Alue kartalla:  Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Nytkymenjärven rantojensuojeluohjelma-alue muodostaa erämaisen kokonaisuuden rantametsävyöhykkeineen. Rantametsät ovat vaihtelevasti kuivia kalliometsiä ja tuoreita kangasmetsiä. Kallioperä on fyliittistä ja hapanta syväkiveä. Moreenikerros on ohut ja alueella on paljon kivikko- ja louhikkorantoja. Sen sijaan suorantoja vähän. Nytkyn on keskisyvyydeltään matala ja veden vaihtuvuus on hidasta. Syvin kohta on 26 metriä. Humuspitoisuus on noin 35-40 mg ph/l. Järvi on säännöstelemätön. Kasvillisuustyypiltään Nytkyn on kortejärvityyppiä, mutta niukkakasvisten rantojen kasvillisuus on pohjaversoisvaltaista ja valtalajina on nuottaruoho.

 

Hiidenvuorelta Nytkymenjärvelle avautuvia näkymiä tutkimassa 

Nytkymenjärvelle on ominaista rakentamattomat rannat ja erämaisuus. Arvoa lisää altaan säännöstelemättömyys ja direktiivin sekä tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) kohdassa 3.3. (muut tärkeät lajit) mainitut lintulajit ja kanadanmajava. Uhkina rantarakentaminen ja metsänhakkuut, puolustusvoimien suihkukoneet häiritsevät erämaisuutta. Nytkymeen laskee pari vuolaasti virtaavaa humusojaa ympäröiviltä metsätalousalueilta. Rannat ovat herkkiä kulumiselle.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:

  • Rantojensuojeluohjelma, seutukaavan 4. vk , 5. vk av 831

Suojelun toteuttamiskeinot:

  • Luonnonsuojelulaki: maa-alueet
  • Vesilaki: vesialueet

Luontodirektiivin luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3110 Hiekkamaiden miukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletaria uniflorae) 327
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 0,4
8220 Kasvipeitteiset silikaattikalliot 5
8230 Kallioiden pioneerikasvillisuus (Sedo-Scleranthion tai Sedo albi-Vernicion dillenii) 5
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 57
9050 Boreaaliset lehdot 5
9080 Fennoskandian metsäluhdat 0,01
91D0 Puustoiset suot 5

 

Lajit

Koodi Laji Tieteellinen nimi
1355 saukko Lutra lutra
1910 liito-orava Pteromys volans

 

Julkaistu 10.7.2013 klo 11.08, päivitetty 1.7.2019 klo 11.01