Nytkymenjärvi

Alueen koodi: FI0900052
Pinta-ala: 483 ha
Kunta: Jämsä
Aluetyyppi: SCI

Nytkymenjärven rantojensuojeluohjelma-alue muodostaa erämaisen kokonaisuuden rantametsävyöhykkeineen. Rantametsät ovat vaihtelevasti kuivia kalliometsiä ja tuoreita kangasmetsiä. Kallioperä on fyliittistä ja hapanta syväkiveä. Moreenikerros on ohut ja alueella on paljon kivikko- ja louhikkorantoja. Sen sijaan suorantoja vähän. Nytkyn on keskisyvyydeltään matala ja veden vaihtuvuus on hidasta. Syvin kohta on 26 metriä. Humuspitoisuus on noin 35-40 mg ph/l. Järvi on säännöstelemätön. Kasvillisuustyypiltään Nytkyn on kortejärvityyppiä, mutta niukkakasvisten rantojen kasvillisuus on pohjaversoisvaltaista ja valtalajina on nuottaruoho.

Hiidenvuorelta Nytkymenjärvelle avautuvia näkymiä tutkimassa 

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutustavat:

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:
- Rantojensuojeluohjelma, seutukaavan 4. vk , 5. vk av 831

Suojelun toteuttamiskeinot:
- Luonnonsuojelulaki: maa-alueet
- Vesilaki: vesialueet

Luontodirektiivin luontotyypit (% pinta-alasta):

Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet  63
Vaihettumissuot ja rantasuot  0
Kasvipeitteiset silikaattikalliot  1
Kallioiden pioneerikasvillisuus 1
*Boreaaliset luonnonmetsät  15
Boreaaliset lehdot  1
*Fennoskandian metsäluhdat 0
*Puustoiset suot  1

Lajit

Luontodirektiivin liitteen II lajit:
saukko
*liito-orava

Lintudirektiivin liitteen I linnut:
harmaapäätikka
helmipöllö
kaakkuri
kalatiira
kuikka
laulujoutsen
metso
palokärki
pohjantikka
pyy
uhanalainen laji

Muuttolinnut:
leppälintu
metsähanhi
nuolihaukka
talitiainen
teeri
västäräkki

Muuta lajistoa:
punarinta
rantasipi
selkälokki
vihervarpunen
ilves
kanadanmajava
karhu

Julkaistu 10.7.2013 klo 11.08, päivitetty 10.7.2013 klo 11.08