Nuorajärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0345003
Pinta-ala: 37 ha
Kunta: Tampere
Aluetyyppi: SPA

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Nuorajärvi kartalla

Alueen kuvaus

Lähes kauttaaltaan peltojen ympäröimä Nuorajärvi on kasvillisuudeltaan varsin monipuolinen. Järvellä esiintyy monia eri luhtatyyppejä, esim. korteluhta, osmankäämi-saraluhta, pullosaraluhta ja järviruokoluhta. Avovettä on vain kymmenisen hehtaaria erikokoisina alueina: isohko (yli 8 ha) vesialue järvialtaan eteläpäässä, pienempi (reilu 1 ha) makkaramainen lampi pohjoisosassa sekä useita pieniä allikoita luhdalla. Peltoalueiden ja järven välissä on vain kapea, epäyhtenäinen reunapuusto ja pajukko. Eri kasvillisuustyyppien muodostamat mosaiikkimaiset kokonaisuudet ovat Nuorajärvelle tyypillisiä. Huomionarvoisia ovat nevaimarrevaltaiset kasvustot rantaviivan tuntumassa.

Järvi on tärkeä lintujen pesimäympäristönä sekä muuttoaikaisena levähdyspaikkana ja vesilintujen sulkimisalueena.

Valtakunnallisesti arvokas lintuvesikokonaisuus. Alueella on myös maisemallista merkitystä.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva lajien ja niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
 • alueella vallitseva lajien ja niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Nuorajärvi on valtakunnallisen lintuvesisuojeluohjelman kohde.

Nuorajärven lintuveden suojelun toteutuskeinoina ovat vesilaki ja luonnonsuojelulaki. Alueen linnustoarvoihin heikentävästi vaikuttavat toimet on kielletty. Alueella on kalastus ja metsästys sallittu, mikäli niitä ei muun syyn perusteella kielletä.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Alueen suojelun perusteena ei ole luontotyyppejä.

Suojelun perusteina olevat lajit

 • jouhisorsa Anas acuta
 • lapasorsa Anas clypeata
 • heinätavi Anas querquedula
 • punasotka Aythya ferina
 • tukkasotka Aythya fuligula
 • kaulushaikara Botaurus stellaris
 • ruskosuohaukka Circus aeruginosus
 • laulujoutsen Cygnus cygnus
 • nuolihaukka Falco subbuteo
 • tuulihaukka Falco tinnunculus
 • kurki Grus grus
 • pikkulokki Larus minutus
 • naurulokki Larus ridibundus
 • sääksi Pandion haliaetus
 • suokukko Philomachus pugnax
 • mustakurkku-uikku Podiceps auritus
 • luhtahuitti Porzana porzana
 • kalatiira Sterna hirundo
 • liro Tringa glareola
 • punajalkaviklo Tringa totanus

 

Julkaistu 8.11.2019 klo 13.41, päivitetty 21.11.2019 klo 11.48

Julkaisija: