Hyppää sisältöön

Nummi-Pusulan lintuvedet

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI0100042

Kunta

Nummi-Pusula, Lohja

Pinta-ala

423 ha

Aluetyyppi

SPA (sisältää SCI-alueen)

SPA-alueen sisällä on SCI-alueeksi hyväksytty kohde:
Vaanilanlahti (FI0100102)

Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (8.5.2002)

FI0100042.pdf

Alueen kuvaus

Natura-kohde koostuu viidestä erillisestä lintuvesialueesta Nummi-Pusulassa ja Lohjan kunnassa. Nummi-Pusulan alueelta kohteeseen sisältyvät Koisjärvi, Kyynäräjärvi ja Savijärvi. Järvet sijaitsevat Maikkalanselkään laskevan vesireitin varrella. Lohjan kunnasta Natura-kohteeseen kuuluvat Kutsilanselkä ja Vaanilanlahti (Vasarlanlahti).

Natura 2000 -kohde on monipuolinen usean lintuveden muodostama kokonaisuus. Lintuvedet on lintuvesien suojeluohjelmassa todettu kansainvälisesti ja valtakunnallisesti arvokkaiksi. Kasvisto on edustavaa, lintuvesille tyypillistä. Sekä vesilintu- että kahlaajalajisto ovat Uudenmaan monipuolisimpia.

Pensaikkoinen luhta on tärkeä pesimäympäristö
niin vesi- ja rantalinnuille kuin monille
varpuslinnuillekin. Kuva Kyynäräjärveltä.
(© Aapo Ahola)

Koisjärvi (Nummi-Pusula)

Koisjärvi on rehevä, lähes umpeenkasvanut järvi, joka on lähes kokonaan viljelysten ympäröimä. Lounaispään rannoilla on niittyjä, joita karja laiduntaa. Keväisin järven vesi on korkeammalla ja järvi on suosittu vesilintujen levähdyspaikkana. Järven pesimälinnustoon kuuluu monia vaateliaita vesilintuja; vuonna 2007 pesivinä havaittiin mm. jouhisorsa, heinätavi, lapasorsa ja laulujoutsen.

Kyynäräjärvi (Nummi-Pusula)

Kyynäräjärvi on lähes kokonaan metsän ympäröimä. Avovettä on kesäisin vähän. Järven suurin arvo on vaateliaassa pesimälajistossa, johon kuuluvat mm. laulujoutsen, luhtakana, luhtahuitti ja kurki.

Savijärvi (Nummi-Pusula ja Lohja)

Monipuoliset, mosaiikkimaiset rantakasvustot
luovat suojaisan pesimäympäristön
vaateliaille vesilinnuille.
Kuva Savijärveltä. (© Tero Taponen)

Savijärvi on rehevä umpeenkasvava järvi, jossa on kesälläkin avovettä noin kymmenisen hehtaaria. Savijärvellä on erityisen suuri merkitys vaativien lajien pesimäpaikkana, erityisesti rantakanojen osuus on huomattava. Myös naurulokki ja pikkulokki pesivät alueella.

Vaanilanlahti eli Vasarlanlahti (Lohja)

Vaanilanlahti eli Vasarlanlahti on Hiidenveden pitkän ja kapean lahden perukka. Alueella pesii runsaasti vesilintuja ja lokkeja. Lahdella pesii myös kyhmyjoutsen. Keväisin lahti on tärkeä levähdysalue mm. kahlaajille. Vaanilanlahti on hyväksytty Natura 2000 -ohjelmaan myös SCI-alueeksi mm. siellä esiintyvän luontodirektiivin lajin, täplälampikorennon elinpaikkana.

Kutsilanselkä (Lohja)

Kutsilanselkä on Väänteenjoen laajentuma. Alueella pesii runsaasti vesilintuja, mm. suuri nokikanayhdyskunta. Pesimälinnustoon kuuluvat myös pikkulokki, naurulokki ja kalatiira. Alueen muuton- ja sulkasadon aikainen merkitys linnustolle on huomattava.

Suojelun toteutuskeinot

Nummi-Pusulan lintuvedet kuuluvat valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Kaikille alueille on perustettu luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojelualue.

Julkaistu 25.7.2013 klo 15.27, päivitetty 25.7.2013 klo 15.27

Julkaisija: