Hyppää sisältöön

Nörrträskin metsä

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0800152
Kunta Vöyri
Pinta-ala 20,9 ha
Aluetyyppi SAC
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Alue sijaitsee Nörrträskin itä- ja kaakkoispuolella muutaman kilometrin etäisyydellä merenrannasta. Alueen läpi kulkee tie, joka jakaa boreaalisen luonnonmetsän tuoreeseen kuusivaltaiseen eteläosaan ja tuoreeseen kuusi-mäntyvaltaiseen pohjoisosaan. Puusto on varttunutta ja seassa on järeitä haapoja ja koivuja sekä kuollutta pysty- ja maapuustoa. Järven rannalla on rantasuota , josta osa on nevamaista ja osa isovarpu- ja kangasrämeeksi vaihettuvaa rahkarämettä. Tien eteläpuolella on hienoja luhtaisia ja ruohoheinävaltaisia korpipainanteita, joissa puuston muodostavat koivut, lepät ja pajut.

Alueen boreaalinen luonnonmetsä on viimeisiä säilyneitä varttuneita metsiä muuten hakkuiden ja taimikoiden hallitsemalla seudulla. Tien eteläpuolinen osa kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Aluetta uhkaavat metsätaloustoimet ja niiden aiheuttamat reunavaikutukset.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

Osa alueesta kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Hankitaan valtiolle tai rauhoitetaan yksityismaan luonnonsuojelualueena.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Nimi

Pinta-ala, ha

Vaihettumissuot ja rantasuot 0,1
Boreaaliset luonnonmetsät 14,6
Puustoiset suot 2,9
Julkaistu 16.10.2019 klo 11.19, päivitetty 16.10.2019 klo 11.19

Aihealue: