Noljakanmäen alue

FI0700107 (SCI)

Kunta: Joensuu
Pinta-ala: 50,2 ha
Toteutustilanne: toteutettu kokonaan
Toteutustavat: luonnonsuojelu-, maankäyttö- ja rakennuslaki
  sekä sopimus

Lehdoista, niitystä ja vanhoista hakamaametsistä muodostuva Noljakanmäen alue sijaitsee Joensuun kaupunkiasutuksen kupeessa. Kohteelle on leimallista luontotyyppien päällekkäisyys ja mosaiikkimaisuus: eteläosan lehtojen lajistossa on nähtävissä merkkejä pitkäaikaisesta kulttuurivaikutuksesta ja hakamaaksi luokitellut länsiosat ovat puolestaan lähes kauttaaltaan lehtoisia. Lehtoalueisiin sisältyy laikuttain myös rehevää korpikasvillisuutta. Alueella elää runsas ja monipuolinen linnusto sekä lukuisia lehtoisuudesta ja runsaasta lahopuusta riippuvaisia harvinaisia ja uhanalaisiakin eliölajeja.

 
   
 

Vanhat kiviaidat ja perinteisten rakennusten kunnostaminen lisäävät alueen maisemal- lista viehättävyyttä. Noljakanmäen hoidossa on merkittävä rooli paikallisen luonnonsuojelujärjestön ja aktiivisten asukkaiden yhteistyöllä.

Luontodirektiivin luontotyypit:

- Boreaaliset lehdot
- Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet
- Puustoiset suot
- Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja
   tuoreet niityt

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

liito-orava Pteromys molans

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

pyy Bonasa bonasia
palokärki Dryocopus martius
pohjantikka Picoides tridactylus
pikkusieppo Ficedula parva
uhanalainen laji  

Muuta lajistoa:

pyrstötiainen Aeghitalos caudatus
pikkutikka Dendrocapos minor
   
kääpäkoi Scardia boletella
   
keltanokitkerö Picris hieracioides
ketonoidanlukko Botrychium lunaria
korpisorsimo Clyceria lithuanica
   
lepäntatti Gyrodon lividus
ripsimaatähti Geastrum fimbriatum
silokääpä Gelatoporia pannocincta
hopeakääpä Diplomitoporus lindbladii
maitovahakääpä Physisporinus vitreus
kuusenkääpä Phellinus chrysoloma
sysikääpä Phellinus nigricans
tikankääpä Gloeoporus dichrous
valkolahorusokas Pluteus pellitus

 

Julkaistu 6.8.2013 klo 10.39, päivitetty 29.1.2019 klo 14.33

Aihealue: