Niskajärvi

Koodi

FI0406004

Kunta

Jaala

Pinta-ala

26 ha

Aluetyyppi

SCI ja SPA

Alueen kuvaus:

Niskajärven Raudanlahden rannalla Häkälänniemen tyvessä sekä Lehtisensaaren lounaisosassa sijaitsevat vanhan lehtipuumetsän alueet.

Häkälänniemen alue on jyrkkien kallioiden reunustama lehtimetsänotkelma. Vallitsevana kasvillisuustyyppinä on OMT-kangasmetsä. Jonkin verran esiintyy metsäkorte- sekä ruoho- ja heinäkorpea. Korkeat kallioisemmat osat ovat MT-tyypin männikköä.

Valtapuusto alueella on iäkästä hieskoivikkoa, jonka seassa esiintyy runsaasti järeitä haapoja. Lahonneita koivupökkelöitä ja maapuita alueella on runsaasti. Kallioiset osat ovat mäntyvaltaisia.

Lehtisensaaren alue käsittää saaren lehtipuuvaltaisen lounaisosan. Puustoltaan alue on vanhaa koivikkoa, jossa esiintyy sekapuuna haapaa ja mäntyä. Iältään puusto on 80-100 -vuotiasta. Suurimpien puiden läpimitta on 50 cm. Alueella esiintyy runsaasti pökkelöitä ja maapuita.

Uhanalaisen lajin vakituinen pesimäalue, jossa on riittävä pinta-ala ja lahopuuston määrä. 

Linkki karttanäkymään

Suojelutilanne:

Yksityinen luonnonsuojelualue   100 % 

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Uhanalaisen lajin suojelusuunnitelma (I-vaihe).

Alueille on perustettu luonnonsuojelualueet 27.3.1992 ja 29.11.1995.

Luontodirektiivin luontotyypit:

*Luonnontilaiset tai niiden kalt. mäntyvaltaiset vanhat metsät 10 %
*Luonnontilaiset tai niiden kalt. vanhat lehtipuuvaltaiset metsät 90 %

 * priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

*Pteromys volans

liito-orava

*priorisoitu laji

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

Glaucidium passerinum
uhanalaiset lajit

varpuspöllö
alueella 1 laji

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut:

Falco subbuteo

nuolihaukka

Muuta lajistoa:

Oriolus oriolus
Dendrocopos minor

kuhankeittäjä
pikkutikka

Julkaistu 2.9.2013 klo 12.50, päivitetty 11.6.2015 klo 13.24