Hyppää sisältöön

Niskajärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI0406004

Kunta

Jaala

Pinta-ala

26 ha

Aluetyyppi

SAC ja SPA

Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (kirjoita paikka hakukenttään)

Alueen kuvaus

Niskajärven Raudanlahden rannalla Häkälänniemen tyvessä sekä Lehtisensaaren lounaisosassa sijaitsevat vanhan lehtipuumetsän alueet.

Häkälänniemen alue on jyrkkien kallioiden reunustama lehtimetsänotkelma. Vallitsevana kasvillisuustyyppinä on OMT-kangasmetsä. Jonkin verran esiintyy metsäkorte- sekä ruoho- ja heinäkorpea. Korkeat kallioisemmat osat ovat MT-tyypin männikköä. Valtapuusto alueella on iäkästä hieskoivikkoa, jonka seassa esiintyy runsaasti järeitä haapoja. Lahonneita koivupökkelöitä ja maapuita alueella on runsaasti. Kallioiset osat ovat mäntyvaltaisia.

Lehtisensaaren alue käsittää saaren lehtipuuvaltaisen lounaisosan. Puustoltaan alue on vanhaa koivikkoa, jossa esiintyy sekapuuna haapaa ja mäntyä. Iältään puusto on 80-100 vuotiasta. Suurimpien puiden läpimitta on 50 cm. Alueella esiintyy runsaasti pökkelöitä ja maapuita. Uhanalaisen lajin vakituinen pesimäalue, jossa on riittävä pinta-ala ja lahopuuston määrä.

Häkälänniemen alueen laidalle, Niskajärven rannalle on rakennettu uusi tie alueen etelärajalle. Järven rannassa on lähellä alueita jonkin verran kesäasutusta. Alueen ympärillä on laajoja hakkaamattomia koivuvaltaisia metsäalueita.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.
  • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

Linkki tietolomakkeeseen, jossa suojelun perusteena olevat luontotyypit taulukossa 3.1 ja lajit taulukossa 3.2.

Suojelutilanteen tarkennus

Uhanalaisen lajin suojelusuunnitelma (I-vaihe).
Alueille on perustettu luonnonsuojelualueet 27.3.1992 ja 29.11.1995.

Luontodirektiivin luontotyypit

Nimi Pinta-ala hehtaaria
Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 0,01
Boreaaliset luonnonmetsät 20,5
Puustoiset suot 3,3

 

Lajit

Laji Tietellinen nimi
Liito-orava Pteromys volans
Nuolihaukka Falco subbuteo
Varpuspöllö Glaucidium passerinum

 

Muuta lajistoa

Kuhankeittäjä
Pikkutikka

Oriolus oriolus
Dendrocopos minor

 

Julkaistu 2.9.2013 klo 12.50, päivitetty 1.11.2019 klo 11.05