Nikkilänaapa

Koodi

FI 130 1605

Kunta

Simo

Pinta-ala

346 ha

Aluetyyppi

SCI

Alueen kuvaus:

Nikkilänaapa edustaa tyypiltään Peräpohjolan aapoja. Niille ominaiseen tapaan Nikkilänaavalla on erityisen märkä suon keskusta, isot rimmet ja korkeahkot rahkajänteet.

Perämeren rannikon ja sen takamaan suot ovat yleensä Pohjanmaan aapoja. Tällä alueella Peräpohjolan aapasoita edustava Nikkilänaapa on tärkeä luonnontieteellisen tutkimuksen kannalta. Lisäksi alueella on huomattava merkitys linnuston suojelulle. Linnustoa luonnehtivat mm. runsas kahlaajakanta, kurki ja useat varpuslintulajit.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Nikkilänaapa kuuluu soidensuojeluohjelman täydennysehdotukseen. Lisäksi alueeseen kuuluu Metsähallituksen aarnialue. Alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain keinoin.

Luontodirektiivin luontotyypit:

Letot

4 %

*Aapasuot

94 %

* priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

kurki

sinisuohaukka

laulujoutsen

suokukko

liro

alueella 1 uhanalainen laji

palokärki

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti   esiintyvät muuttolinnut:

taivaanvuohi

harmaalokki

pikkukuovi

naurulokki

isokuovi

kalalokki

punajalkaviklo

jänkäkurppa

merilokki

valkoviklo

metsähanhi

töyhtöhyyppä

pikkulokki

Muuta lajistoa:

haarapääsky

leppälintu

harmaasieppo

pensastasku

jänkäsirriäinen

pohjansirkku

järripeippo

teeri

käenpiika

luhtakilpisammal

kirjosiipikäpylintu

suovalkku

.

Lisää luontotietoa (aluekohtaista ja yleistä):

Aapala, Kaisu & Lappalainen, Iiris 1999: Suotyyppien mosaiikkia. Teoksessa: Lappalainen, Iiris (toim.) Suomen luonnon monimuotoisuus, Suomen ympäristökeskus, 47-53. Helsinki.

Airaksinen, O. & Karttunen, K. 2001: Natura 2000 -luontotyyppiopas. Ympäristöopas 46, 2. korj. painos, Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 194 s.

Eurola S. & Kaakinen, E.1978: Suotyyppiopas. Porvoo, WSOY. 87 s.

Eurola, S., Huttunen , A. & Kukko-oja, K. 1995: Suokasvillisuusopas. 2 korjattu painos – Oulanka Reports 14. 85 s.

Laine, J. & Vasander, H. 1990: Suotyypit. Hämeenlinna, Kirjayhtymä. 80 s.

Maa- ja metsätalousministeriön soidensuojeluntyöryhmä 1977: Soidensuojelun perusohjelma. Komiteanmietintö 1977:48. Maa- ja metsätalousministeriö, Helsinki. 47 s.

Maa- ja metsätalousministeriön soidensuojeluntyöryhmä 1980: Soidensuojelun perusohjelma II. Komiteanmietintö 1980:15, Maa- ja metsätalousministeriö, Helsinki. 45 s.

Maa- ja metsätalousministeriön valtakunnallinen soiden suojelun perusohjelma 1981. Helsinki.164 s.

Ruuhijärvi, Rauno & Häyrinen Urpo 1980: Suomen luonto 3: Suot. Helsinki, Kirjayhtymä 347 s.

Julkaistu 11.11.2003 klo 14.10, päivitetty 19.8.2013 klo 11.17

Julkaisija: