Nautelankoski

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi

FI0200190
Lieto
8 ha
SAC

kartta

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (Hae "Nautelankoski")

Tiivistelmä alueen Natura-tietolomakkeesta (pdf)

Alueen Natura-tietolomake (pdf)

Alueen kuvaus

Aurajoen Kukkar- eli Nautelankosken varrella sijaitseva niitty- ja lehtoalue. Joen itärannalla ovat parhaiten säilyneet niityt, joilla kasvaa vielä useita huomionarvoisia kasvilajeja. Alueella on myös pienialaisia kallioketolaikkuja. Muutoin joen itäranta on tuomi-harmaaleppälehtoa ja etelämpänä kuusivaltaista käenkaali-oravanmarjatyypin lehtoa. Joen länsirannalla on järeää kuusta kasvavaa lehtoa, jossa on varjostuksen vuoksi niukka kenttäkerros. Paikoin on runsaasti tuomea. Alueella on järeää kuusilahopuuta ja kuolleita tuomenrunkoja. Puuston yleisilme on ryteikköinen. Jokirannassa on kosteaa suurruohoniittyä.

Alue on maisemallisesti arvokas retkeily- ja opetuskohde. Alueella on useita huomionarvoisia kasvilajeja, runsas linnusto sekä valtakunnallisesti silmälläpidettävän lettosiemenkotilon elinalue. Se on myös kulttuurihistoriallisesti arvokas ja muinaismuistoalue. Niityt ovat monin paikoin laidunnuksen päätyttyä köyhtyneet lajistoltaan yksipuolisiksi ja nurmipuntarpäävaltaisiksi

Suojelutavoite ja toteutuskeinot

Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Lisäksi luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Kosken rannat on perustettu luonnonsuojelualueeksi. Maaalueitten suojelu toteutetaan luonnonsuojelulailla. Vesialue toteutetaan vesilailla ja ympäristönsuojelulailla. 

Julkaistu 16.8.2013 klo 10.20, päivitetty 10.3.2020 klo 12.11

Aihealue: