Natura 2000-alueet Keski-Suomessa

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Natura 2000 -verkosto kattaa Keski-Suomen ELY-keskuksen toimialueella (Keski-Suomen maakunta) kaikkiaan 148 Natura-aluetta ja yhteensä noin 85 000 hehtaaria, sisältäen sekä luontodirektiivin että lintudirektiivin mukaisia alueita. ELY-keskuksen toimialueen Natura-alueiden pinta-alasta noin 35 % sisältyy kansalliseen suojelualueverkostoon jo perustettuina luonnonsuojelualueina tai luonnonsuojelualueiksi varattuina kohteina. Luonto- ja lintudirektiivin mukaisia Natura-verkoston suojelutavoitteita toteutetaan luonnonsuojelulain lisäksi myös muun lainsäädännön perusteella, mm. vesilain säännöksin.

ELY-keskus on laatinut yhteistyössä Metsähallituksen luontopalvelujen kanssa Natura-alueiden hoidon ja käytön yleissuunnitelman. Yleissuunnitelmassa arvioidaan Natura-alueiden suojelutavoitteita turvaavien ja edistävien suunnitelmien tarve ja Natura-alueiden tila-arviointien (NATA) tilanne ja laatimistarve. Yleissuunnitelma perustuu valtakunnallisesti yhtenäisin menettelyin tehtyihin aluekohtaisiin tarkasteluihin ja kattaa kaikki ELY-keskuksen alueelle pääosin sijoittuvat 145 Natura-aluetta kokonaisuudessaan. Pääsääntöisesti Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelut on vastannut valtionmaille ja ELY-keskus yksityismaille sijoittuvien Natura-alueiden tarkasteluista.

Yleissuunnitelmassa esitetään katsaus Natura 2000 - ja suojelualueverkoston tilaan Keski-Suomen ELY-keskuksen toimialueella. Lisäksi on määritelty Natura-alueiden keskeisenä suojeluperusteena olevat luontotyypit ja lajit. Yleissuunnittelun tuloksista on koottu Natura-aluekohtaisiin tarkasteluihin perustuva yhteenveto. Natura-alueiden suunnittelutarpeita ja NATA-tarkastelujen kiireellisyyttä arvioidaan raportissa niin, että ensisijaiset ja kiireellisimmät suunnittelutoimet voidaan huomioida jo lähivuosina ja edelleen kiireelliset toimet tavoitevuoden 2021 loppuun mennessä.

Yleissuunnittelussa tehdyn arvion mukaan Keski-Suomen ELY-keskuksen toimialueella noin neljännes Natura-alueista on sellaisia, joiden suojelutavoitteiden edellyttämät toimenpiteet eivät edellytä erityistä suunnittelua. Tällaisia kohteita ovat mm. useat vanhan metsän kohteet. Hoito- ja käyttösuunnitelman päivitys- tai laatimistarve on tunnistettu yleissuunnittelun yhteydessä viidelle Natura 2000 -alueelle. Suunnitelman mukaan 40 Natura-alueelle tarvitaan kiireellisesti toimenpidesuunnitelma tai sen päivitys, jonka avulla tarkennetaan esimerkiksi ennallistamisen ja luonnonhoidon toteuttamista. Lisäksi yli viidellekymmenelle Natura-alueelle on laadittava tai päivitettävä muu suunnitelma tai kaava, jolla täsmennetään muita alueilla tarvittavia toimenpiteitä. NATA-arviointi on arvioitu kiireelliseksi kaikkiaan 71:lle Keski-Suomessa sijaitsevalle Natura-alueelle.

Natura 2000 -alueiden aluekohtaisia sivuja päivitetään kesän ja syksyn 2019 aikana. Ajantasaiset tiedot voi tarkistaa karttapalvelusta kunkin Natura-alueen kohdalta (tiivistelmästä tai tietolomakkeesta).

Kartta Keski-Suomen Natura-alueista.gif

Julkaistu 12.7.2013 klo 14.04, päivitetty 1.7.2019 klo 15.46