Hyppää sisältöön

Närhineva-Koroluoma

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0355007
Pinta-ala: 622 ha
Kunta: Virrat
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Närhineva-Koroluoma kartalla

Alueen kuvaus

Närhineva-Koroluoma on laaja ja monipuolinen aapasuoalue. Metsäsaarekkeet pirstovat Närhinevan vaihteleviksi suokuvioiksi. Koroluoma on arvokas pienvesi, jonka varrelta ennen kerättiin tulvaniityiltä saraa karjan rehuksi. Tulvaniityt ovat Etelä-Suomessa hyvin harvinaisia.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suurin osa alueesta on soidensuojelualuetta. Koroluoma on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi pienvedeksi.

Suojelun toteutuskeinoina ovat luonnonsuojelulaki ja metsälaki. Alueen luonnontilaan heikentävästi vaikuttavat toimet on kielletty.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 19
3260 Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta 3
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 15
7310 Aapasuot 400
8220 Kasvipeitteiset silikaattikalliot 12
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 19
91D0 Puustoiset suot 100

Suojelun perusteina olevat lajit

Alueella ei esiinny suojelun perusteena olevia lajeja.

 

Julkaistu 31.10.2019 klo 13.26, päivitetty 31.10.2019 klo 13.26

Julkaisija: