Hyppää sisältöön

Namalikkokivalo

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301312

Kunta

Rovaniemi

Pinta-ala

836 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Alueen pääosa on vanhaa kuusivaltaista lakimetsää, joka on enimmäkseen HMT-tyyppiä (kerrossammal-mustikka -tyypin metsää). Reuna-alueilla, varsinkin Namalikkokivalolla, on hakkuiden ja metsänviljelyn seurauksena nuorempia sekapuustoisia osia. Alueelle on ominaista myös lammet ja niitä ympäröivät nevat.

HUOM!
Kohdan 3.1. vaihettumissuot alueella lähinnä nevoja. Kohtien 3.1. ja 4.1. erot metsien osalta johtuvat siitä, että kohdassa 4.1. ovat mukana myös nuoret metsätalouden piirissä olleet taimikot ja nuoret metsät.

Vaarojen vanhat lakimetsät ovat säilyneet edustavina ja tarjoavat vanhojen metsien eliöstölle hyvät mahdollisuudet menestyä. Alueen sekametsät ovat suurimmalta osaltaan seurausta aikanaan suoritetuista hakkuista.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamallaluonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Namalikkokivalo kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan (VMO).

Alue on suojeltu metsäntutkimuslaitoksen omalla päätöksellä. Jatkossa alueesta tullaan muodostamaan luonnonsuojelulain mukainen suojelualue.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

  • Humuspitoiset järvet ja lammet (8)
  • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (2)
  • Vaihettumissuot ja rantasuot (30)
  • Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (0,2)
  • Letot (2,3)
  • Kasvipeitteiset silikaattikalliot (17)
  • Boreaaliset luonnonmetsät (627)
  • Boreaaliset lehdot (1)
  • Puustoiset suot (90)
Julkaistu 17.9.2019 klo 8.12, päivitetty 17.9.2019 klo 8.12

Julkaisija: