Myllyvuori - Vilhusenmäki

Alueen koodi: FI0900108
Pinta-ala: 34 ha
Kunta: Multia
Aluetyyppi: SCI

Myllykankaan-Vilhusenmäen alue on kaksiosainen vanhan metsän alue. Alueet kuitenkin sijaitsevat vajaan kilometrin päässä toisistaan. Kumpikin alue on kuusivaltaista tuoreen kankaan metsää.

Myllyvuoren alueen metsä keskittyy purojuotin ympärille ja sen koillispuolella sijaitsevaan rinteeseen. Alue on varttunutta-ikääntyvää 120-150 -vuotiasta metsää, joka on saanut pitkään kehittyä luonnontilaisena. Lahopuusto on monipuolista ja paikoin runsasta. Alueella on yleisesti vanhoja palon jälkiä.

Vilhusenmäen alue sijaitsee Vilhusenmäen paikoin jyrkähkössäkin länsirinteessä. Ikääntyvä puusto on kuusivaltaista ja joukossa kasvaa mäntyä ja koivua. Alueella esiintyy yleisesti palokoropuita ja -kantoja, koivupökkelöitä ja siellä täällä kaatunutta havupuuta. Rinteellä on paikoin valuvesikohtia ja yksi isompi korpipainanne.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Osa alueesta sisältyy vanhojen metsien suojeluohjelmaan ja on jo rauhoitettu 16,7 ha:n alalta yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi.Vielä toteuttamaton alue hoidetaan niin ikään luonnonsuojelulain keinoin.

Luontodirektiivin luontotyypit (% pinta-alasta):

*Boreaaliset luonnonmetsät  94

Lajit

Luontodirektiivin liitteen II lajit: ei ole

Lintudirektiivin liitteen I linnut:
metso
pohjantikka

Muuta lajistoa:
kuukkeli
kuusenkääpä
raidankeuhkojäkälä

Julkaistu 4.7.2013 klo 15.31, päivitetty 4.7.2013 klo 15.31