Myllyvuori - Vilhusenmäki

Alueen koodi: FI0900108
Pinta-ala: 34 ha
Kunta: Multia
Aluetyyppi: SAC
Alue kartalla:  Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Myllykankaan-Vilhusenmäen alue on kaksiosainen vanhan metsän alue. Osa-alueet sijaitsevat vajaan kilometrin päässä toisistaan. Kumpikin alue on kuusivaltaista tuoreen kankaan metsää. Myllyvuoren alueen metsä keskittyy purojuotin ympärille ja sen koillispuolella sijaitsevaan rinteeseen. Alue on varttunutta-ikääntyvää 120-150 -vuotiasta metsää, joka on saanut pitkään kehittyä luonnontilaisena. Lahopuusto on monipuolista ja paikoin runsasta. Vanhoja palon jälkiä on näkyvissä yleisesti. Kohde on liito-oravan elinympäristöä.

Vilhusenmäen alue sijaitsee Vilhusenmäen paikoin jyrkähkössäkin länsirinteessä. Ikääntyvä puusto on kuusivaltaista ja joukossa kasvaa mäntyä ja koivua. Alueella esiintyy yleisesti palokoropuita ja -kantoja, koivupökkelöitä ja siellä täällä kaatunutta havupuuta. Rinteellä on paikoin valuvesikohtia ja yksi isompi korpipainanne.

Alue on merkittävä vanhojen metsien ja niille tyypillisen lajiston suojelun kannalta. Alueella kasvaa vanhan metsän indikaattorilajeja ja alueelta on useita kuukkelihavaintoja.

Vanhan metsän lajiston uhkana on ympäröivien metsien sirpaloituminen. Ulkopuolisten alueiden avohakkuut voivat vaikuttaa alueen pienilmastoon epäsuotuisasti.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Osa alueesta sisältyy vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Toteutetaan luonnonsuojelulain keinoin.

Luontodirektiivin luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 26,5
91D0 Puustoiset suot 3,5

 

Lajit

Koodi Laji Tieteellinen nimi
1910 liito-orava Pteromys volans

 

Julkaistu 4.7.2013 klo 15.31, päivitetty 18.7.2019 klo 14.55