Muuramenharju - Innanlahden lehto

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0900023
Pinta-ala: 228 ha
Kunta: Muurame
Aluetyyppi: SAC
Alue kartalla:  Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Muuratjärven kaakkoispäätä reunustava Muuramenharju, toiselta nimeltään Muuratharju, on yksi Keski-Suomen merkittävimmistä harjuista. Geologisesti Muuramenharjun selänne on Keski-Suomen reunamuodostuman edustavimpia osia. Se on noin 1 km levyinen, 4 km pituinen ja osin varsin jyrkkärinteinen muodostuma. Molemmilla rinteillä on hyvin kehittyneitä muinaisrantoja.
Muuramenharjun metsät ovat pääosin eri ikäistä männikköä, joka on metsätalouskäytössä. Alueelta löytyy myös lehtokasvillisuutta sekä metsäluhtaa ja lähteikkö. Muuramenharju on tehokkaassa virkistyskäytössä ja sillä on myös maisemallista arvoa. Harjuilla on myös kunnan omistama perinnemaisema, ns. yhteislaidun.

Harjun eteläpäässä sijaitseva Innanlahden lehto on kuusta kasvava, kostea, saniaisvaltainen rinnelehto, jossa esiintyy vaateliasta lehtokasvillisuutta. 

 

Muuramenharjun luoteisreuna päättyy Muuratjärveen

Muuramenharju on Keski-Suomessa geologisesti erittäin merkittävä harju, jolta avautuu näyttävä maisema. Alueella on virkistyskäyttöarvoa, ja siellä liikutaan paljon. Innalanlahden lehto on vaateliasta lehtokasvillisuutta kasvava lehto. Tietolomakkeen kohdassa 3.3 (muut tärkeät lajit, ks. karttapalvelu) mainitut Keski-Suomessa uhanalaiset putkilokasvit kasvavat Innanlahden lehdossa.

Alueen luonnonarvoille haitallista olisi etenkin rakentaminen, soranotto ja tehometsätalous. Metsätaloustoiminta tulee tehdä luonnonarvot huomioon ottavalla tavalla. Muuramenharju voi olla tulevaisuudessa virkistyskäyttöpaineiden kovetessa alttiina maaperän liialliselle kulumiselle, mikäli liikkumista ei saada kanavoitua tarpeeksi tehokkaasti poluille ja urille. Muuratharju on tärkeää pohjavesialuetta, ja Natura-alueella sijaitsee kaksi Muuramen kunnan pohjavedenottamoa.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:

  • Muuramenharju: Harjujen suojeluohjelma, seutukaavan 1. vk SU, 5. vk SL 617
  • Innanlahden lehto: Lehtojensuojeluohjelma, seutukaavan 4. vk SL, 5.vk SL 621 

Suojelun toteuttamiskeinot:

  • Muuramenharju: Maa-aineslaki, metsälaki, rakennuslaki
  • Innanlahden lehto: Luonnonsuojelulaki 

Luontodirektiivin luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
6270 Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 6
7160 Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 0,1
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 5
9050 Boreaaliset lehdot 4
9060 Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit 34
9080 Fennoskandian metsäluhdat 1

Lajit 

Koodi Laji Tieteellinen nimi
1910 liito-orava Pteromys volans

 

 

Julkaistu 4.7.2013 klo 15.13, päivitetty 29.7.2019 klo 10.38