Muurahaissaari

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi                     FI0361002
Kunta                     Heinola
Pinta-ala (ha)       25,3
Aluetyyppi             SCI

Alueen kuvaus

Alue koostuu Muurahaissaaresta ja sitä ympäröivistä pikkusaarista. Muurahaissaaren metsät ovat pääosin kuusivaltaista sekametsää, jossa ylispuuna esiintyy järeitä mäntyjä. Kuusen (n. 40-50 v.) muodostama alikasvos on monin paikoin hyvinkin tiheä. Lehtipuita (koivu, haapa) on jonkin verran ja myös katajaa tavataan. Saaren länsirannalla on pienialaisesti lähes luonnontilaista mäntymetsää. Metsät ovat pääosin tuoreita tai lehtomaisia kankaita, mutta myös karuhkoja männiköitä esiintyy. Maapuita ja pökkelöitä on jonkin verran. Rannoilla on leveähkö lehtipuuvyöhyke. Alueella on luonnontilainen isovarpuräme (2 ha) sekä mustikkakangaskorpea (1 ha).

Muurahaissaari ja sitä ympäröivät pikkusaaret ovat varsin luonnontilaisen kaltaisia metsäsaaria. Metsäiset saaret ovat maisemallisesti merkittäviä.

Suojelutilanne (%)

Valtion luonnonsuojelualue   100

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Alue on perustettu suojelualueeksi Metsähallituksen omalla päätöksellä.

Luontotyypit ja lajit

Luontodirektiivin luontotyypit (%):

Boreaaliset luonnonmetsät   87

Puustoiset suot  13

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

  • palokärki
  • pyy

Julkaistu 14.8.2013 klo 11.09, päivitetty 11.3.2014 klo 16.14

Julkaisija: