Mustiaapa-Kaattasjärvi

Koodi

FI 130 1301

Kunta   

 Rovaniemen mlk, Ylitornio

Pinta-ala

 6 117 ha

Aluetyyppi

SCI ja SPA

Alueen kuvaus:

Alueen suot kuuluvat Pohjanmaan aapasuovyöhykkeeseen. Mustiaavan rimpisessä keskiosassa on kuitenkin jo selvä peräpohjalainen leima. Mustiaavan pohjoisosissa on suon reunoilla nevarämeitä, matalajärven suunnassa laajaltikin. Avosuot ovat ruohoista tai varsinaista rimpinevaa, paikoin suursaranevaa.
Palokkaan alueen etelälaidassa kulkee kalkkikalliojakso ja tämän alueen metsät ovat erittäin reheviä ja lehtipuustoisia. Vanhoja järeitä haapoja on runsaasti.

Hyvä suo- ja metsäluonnon suojelukohde. On myös tärkeä linnuston suojelualue runsaan kahlaajalajistonsa ja pesivien hanhien takia.

Alueella esiintyvä pursukääpä on alueellisesti uhanalainen laji.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Natura-alue koostuu Mustiaapa-Kaattasjärven alueesta, joka kuuluu soidensuojeluohjelmaan. Pieni osa tästä alueesta kuuluu myös vanhojen metsien suojeluohjelmaan.

Suurin osa alueesta on toteutettu muodostamalla siitä luonnonsuojelulain mukainen suojelualue. Muun alueen suojelu tullaan toteuttamaan myös luonnonsuojelulain nojalla.

Luontodirektiivin luontotyypit:

Humuspitoiset lammet ja järvet

9 %

Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium-kasvillisuutta

1 %

*Aapasuot

70 %

*Boreaaliset luonnonmetsät

5 %

*Puustoiset suot

10 %

* priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

ilves

karhu

saukko

alueella 2 uhanalaista lajia

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

ampuhaukka

palokärki

helmipöllö

pohjantikka

hiiripöllö

pyy

kapustarinta

sinisuohaukka

kuikka

suokukko

kurki

suopöllö

laulujoutsen

uivelo

liro

alueella 2 uhanalaista lajia

metso

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti  esiintyvät muuttolinnut:

tuulihaukka

mustaviklo

Muuta lajistoa:

isokäpylintu

taviokuurna

kuukkeli

tilhi

leppälintu

isomustakeiju

pikkukäpylintu

orpohaaskavaajakas

rantasipi

pursukääpä

Edellä esitetyt tiedot perustuvat Natura-tietolomakkeen tiivistelmään. Natura-arvioinneissa tulee käyttää varsinaisia Natura-tietolomakkeen (Natura Data Form) tietoja, jotka sisältävät laji- ja luontotyyppikohtaisia arviointitietoja. Natura-tietolomakkeita voi tilata Suomen ympäristö- keskuksesta ja Lapin ympäristökeskuksesta.

Lisää luontotietoa (aluekohtaista ja yleistä):

Aapala, Kaisu & Lappalainen, Iiris 1999: Suotyyppien mosaiikkia. Teoksessa: Lappalainen, Iiris (toim.) Suomen luonnon monimuotoisuus, Suomen ympäristökeskus, 47-53. Helsinki.

Airaksinen, O. & Karttunen, K. 2001: Natura 2000 -luontotyyppiopas. Ympäristöopas 46, 2. korj. painos, Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 194 s.

Eurola S. & Kaakinen, E.1978: Suotyyppiopas. Porvoo, WSOY. 87 s.

Eurola, S., Huttunen , A. & Kukko-oja, K. 1995: Suokasvillisuusopas. 2 korj. painos. Oulanka Reports 14. 85 s.

Häyrinen, U. & Ruuhijärvi, R. 1969: Pohjois-Suomen soiden säilytyssuunnitelma. Suomen Luonto 28(4):1-31.

Kuusipalo, Jussi 1996: Suomen metsätyypit, Helsinki. Kirjayhtymä.144 s.

Lappalainen, Iiris 1999: Taigametsiä. Teoksessa: Lappalainen, Iiris (toim.) Suomen luonnon monimuotoisuus. Suomen ympäristökeskus, 36-46. Helsinki.

Laine, J. & Vasander, H. 1990: Suotyypit. Hämeenlinna, Kirjayhtymä. 80 s.

Maa- ja metsätalousministeriön soidensuojeluntyöryhmä 1977: Soidensuojelun perusohjelma. Komiteanmietintö 1977:48. Maa- ja metsätalousministeriö, Helsinki. 47 s.

Maa- ja metsätalousministeriön soidensuojeluntyöryhmä 1980: Soidensuojelun perusohjelma II. Komiteanmietintö 1980:15, Maa- ja metsätalousministeriö, Helsinki. 45 s.

Maa- ja metsätalousministeriön valtakunnallinen soiden suojelun perusohjelma 1981. Helsinki. 164 s.

Ruuhijärvi, Rauno & Häyrinen Urpo 1980: Suomen luonto 3: Suot. Helsinki, Kirjayhtymä 347 s.

Sarin, Osmo & Kumpulainen, Kimmo 1998. Vanhaa metsää etsimässä, Metsähallitus, luonnonsuojelu, Edita, Helsinki. 96 s.

Vanhojen metsien suojelutyöryhmän osamietintö III 1996. Vanhojen metsien suojelu Pohjois-Suomessa. Ympäristöministeriö, Helsinki, Edita, 108 s.

Julkaistu 18.11.2003 klo 14.45, päivitetty 16.8.2013 klo 15.44

Julkaisija: