Mustasaarenneva

Koodi FI0800010
Kunta Kauhajoki, Jalasjärvi
Pinta-ala 724 ha
Aluetyyppi SAC

Alue kartalla

Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

 Alueen kuvaus

Suoyhdistymän rakenne on monipuolinen ja siinä vaihtelevat keidas- ja aapasuon rakenteet. Keidassuoosat ovat rakenteeltaan aapasuo-osia paremmin kehittyneitä. Hakoneva on pääasiassa lyhytkortista nevaa sekä rahkanevaa. Keskustassa on märkiä kalvakkaneva-alueita. Mustasaarennevan keskiosissa on rimpinevaa sekä lyhytkortista nevaa, osittain myös suursarakalvakkanevaa. Pohjoislaidalla on ruohoista sararämettä. Suon aukealla osalla on lähteistä johtuva lettokasvillisuusalue. Reunarämeitä jonkin verran ojitettu.

Hakonevan koillispuolella sijaitsevan Näsimäen luoteisosassa on pieni lehtoalue, jonka kasvillisuus on pääasiassa kosteaa lähteikkölehtoa ja lehtokorpea, osin tuoretta lehtoa.
Mustasaarennevasta noin 2 km pohjoisluoteeseen sijaitsee pieni Rytiperän lähdeletto- ja lettorämealue, jolla kasvaa useita uhanalaisia kasvilajeja. Alue on kauttaaltaan ojitettu.

Mustasaarenneva-Hakoneva on varsin hyvin säilynyt näyte Rannikko-Suomen kermikeidassuovyöhykkeellä sijaitsevista aapasuoluonteisista suoyhdistymistä. Alueella on monenlaisia suotyyppejä ja arvokas linnusto. Aluekokonaisuutta täydentävät merkittävästi Näsimäen lehto sekä Rytiperän lähdeletto-lettorämealue.

Kohdassa 3.3. "Muut tärkeät lajit" perusteella D mainitut kasvilajit ovat alueellisesti uhanalaisia. Tuoreet ojitukset vaarantavat Rytiperän suojeluarvojen säilymistä. Myös Mustasaarennevan-Hakonevanalueella on tehty ennaallistamistoimenpiteitä. Mustasaarennevan ja Hakonevan välistä kulkeva metsäautotie heikentää alueen yhtenäisyyttä.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

Seuraavat suojeluohjelmien alueet ja arvokkaat luonnonalueet sisältyvät kohteeseen:
Mustasaarenneva-Hakoneva/Soidensuojeluohjelma
Näsimäki/Lehtojensuojeluohjelma
Rytiperä/Valtakunnallisesti arvokas letto

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Yksityismaat hankitaan valtiolle. Valtion maista muodostetaan yhtenäinen luonnonsuojelualue luonnonsuojelulain nojalla.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Nimi

Pinta-ala,ha

Keidassuot 302
Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 0,01
Aapasuot 207
Boreaaliset luonnonmetsät 19
Boreaaliset lehdot 2
Puustoiset suot 145

Päätöksellä poistetut luontotyypit

Nimi

Muuttuneet ennallistamiskelpoiset keidassuot

Julkaistu 11.9.2019 klo 15.34, päivitetty 4.12.2019 klo 10.21

Aihealue: