Mustarinnan tunturi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301102

Kunta

Posio, Kemijärvi

Pinta-ala

9435 ha

Aluetyyppi

SAC/SPA

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Mustarinnan tunturin alueella on runsaasti reunavyöhykkeitä ja kasvupaikkoja johtuen erityyppisten habitaattien, erityisesti metsien ja soiden, pienpiirteisestä vaihtelusta. Alueen topografia on vaihtelevaa, paikoin jyrkkääkin, ja pienialaisia kalliopaljastumia ja louhikkoja esiintyy yleisesti. Metsistä suuri osa on korkeilla alueilla, joiden mäntyvaltainen puusto on silmiinpistävän iäkästä. Palotunturin alueella on lisäksi harvinaisia luonnontilaisia palorefugiokuusikoita. Alueella on runsaasti erityyppisiä vesistöjä - järviä, lampia, pieniä jokia, puroja ja noroja, lähteita ja tihkupintoja, jotka tekevät alueesta vesiluonnon suhteen edustavan kokonaisuuden.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.
 • Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- tai hoitotoimenpitein.

Alue erittäin hieno vanhan metsän ja aapasoiden mosaiikki. Alueen laajuus ja yhtenäisyys on monien lajien kannalta eduksi

Muihin tärkeisiin lajeihin on sisällytetty valtakunnallisesti uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Mustarinnan tunturin alue muodostuu:

 •  Mustarinnan tunturin erityiseksi suojelualueeksi perustetusta alueesta
 • Mustarinnantunturin seutu -nimisestä soidensuojelun perusohjelmaan kuuluvasta alueesta
 • Kiekin ja Palotunturin alueista, jotka kuuluvat vanhojen metsien suojeluohjelmaan

Alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain keinoin.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (110)
 • Humuspitoiset järvet ja lammet (370)
 • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (5)
 • Alpiiniset ja boreaaliset tunturikankaat (4,9)
 • Vaihettumissuot ja rantasuot (190)
 • Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (0,7)
 • Letot (0,4)
 • Aapasuot (1030)
 • Kasvipeitteiset silikaattikalliot (0,2)
 • Boreaaliset luonnonmetsät (5600)
 • Puustoiset suot (1390)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • metsähanhi, Anser fabalis
 • laulujoutsen, Cygnus cygnus
 • palokärki, Dryocopus martius
 • pohjansirkku, Emberiza rustica
 • ampuhaukka, Falco columbarius
 • kuikka, Gavia arctica
 • varpuspöllö, Glaucidium passerinum
 • kurki, Grus grus
 • selkälokki, Larus fuscus fuscus
 • uivelo, Mergus albellus
 • keltavästäräkki, Motacilla flava
 • pohjantikka, Picoides tridactylus
 • kapustarinta, Pluvialis apricaria
 • sinipyrstö, Tarsiger cyanurus
 • teeri, Tetrao tetrix
 • metso, Tetrao urogallus
 • mustaviklo, Tringa erythropus
 • liro, Tringa glareola
 • saukko, Lutra lutra

Alueella on lisäksi 2  uhanalaista lajia.

Julkaistu 9.9.2019 klo 12.46, päivitetty 9.9.2019 klo 12.47

Julkaisija: