Mursunjärvi - Lammasjärvi - Matilanjärvi - Lamminperä

Koodi FI1101404
Kunta Ii (Kuivaniemi)
Pinta-ala (ha) 707
Aluetyyppi SPA

Alueen kuvaus

Natura-alue on Oijärven eteläosaa, jonka Olhavan-Oijärven tie erottaa muusta järvestä. Oijärvi on Kuivajoen latvajärvi Pohjois-Pohjanmaan suolakeudella. Pirttiharjun-Leväniemen harjujono halkoo Matilanjärven-Lammasjärven aluetta. Maalaismaisema luonnehtii Matilan- ja Mursunjärveä. Peltojen osuus rantaviivasta on koko alueella 19 %. Muutoin rantoja ympäröivät metsäiset, ojitetut suot. Rantamaiden tulvahaittojen takia Oijärven pintaa laskettiin 1950-luvun puolivälissä ja veden korkeutta alettiin säädellä pohjapadolla. Myöhemmin Oijärven poikki rakennetun tien penger aiheutti Oijärven eteläosan rehevöitymisen.

Järven rantavesien kasvillisuus on vyöhykkeistä ja paikoin mosaiikkimaista. kelluslehtikasvustot ja uposlehtisten kasvustot sekä kaislikot muodostavat alueelle vyöhykkeitä. Rantaviivan tuntumassa vallitsevat saraikot ja kortteikot, soistuneet rannat, pensaikkovyöhyke ja sen takana rantametsä. Lähes kaikki järveä ympäröivät metsät ovat melko nuoria, kulttuurivaikutteisia hieskoivikoita. Varttuneemmissa koivikoissa on myös joitakin kuusia ja mäntyjä. Kaitaniemessä on soistuvia, korpisia painanteita. Suurin osa Kuivajoen vesistöalueen kalansaaliista saadaan Oijärvestä. Järven eteläosa on tärkeä kevätkutuisten kalojen lisääntymisalue. Hauki ja lahna ovat tärkeimmät kalansaalislajit. Piisami on järven runsaslukuisin nisäkäs. Järven rannat ovat hirvien ruokailualuetta. Lamminperältä on tavattu viitasammakoita.

Alueen yhteys suojeluohjelmiin ja suojelun toteuttaminen

Alue kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan.

Alueen suojelu toteutetaan lakisääteisenä luonnonsuojelualueena ja/tai vesilain nojalla.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Vaihettumissuot ja rantasuot 4

Lintudirektiivin liitteen I lajit

Kaakkuri Gavia stellata
Kalatiira Sterna hirundo
Kapustarinta Pluvialis apricaria
Kuikka Gavia arctica
Lapintiira Tringa paradisaea
Laulujoutsen Cygnus cygnus
Liro Tringa glareola
Mustakurkku-uikku Podiceps auritus
Suokukko Philomachus pugnax
Uivelo Mergus albellus
Vesipääsky Phalaropus lobatus

Julkaistu 23.8.2013 klo 8.30, päivitetty 23.8.2013 klo 8.30