Mujejärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0700046
Pinta-ala: 2333 ha
Kunta: Nurmes
Aluetyyppi: SAC
Toteutustilanne: toteutettu kokonaan
Toteutustavat: luonnonsuojelulaki, ulkoilulaki, vesilaki
Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (kirjoita hakukenttään Natura-alueen nimi).

Mujejärven Natura-alue Nurmeksessa, harju, kuvaaja Markku Tano.
Kuva: Markku Tano.

Alueen kuvaus

Alueen järvet (Mujejärvi, Tetrijärvi sekä Ala- ja Ylä-Sammaljärvi) ovat tummavetisiä ja suhteellisen happamia. Järvien rantoja reunustavat varttuneet metsät ja pääosin luonnontilaiset, pienehköt suot. Järville ovat luonteenomaisia lukuisat hieman vedenpinnan yläpuolelle ylettyvät kivikkoiset karit. Mujejärven alueella on itä-länsi-suuntainen harju, johon liittyvät idässä Kukonsärkkä järveen työntyvänä niemenä ja lännessä Kalmoniemen harjumuodostuma. Kalmoniemestä harjuselänne kaartaa länteen kohti Uuronrotkoa, kaakko-luode -suuntaista kallioperän ruhjelaaksoa. Laakson pohja on soistunut ja siellä on lukuisia pieniä lampia. Rinteet ovat monin paikoin jyrkänteiset.
Alueen järvien rannat ovat säilyneet melkein rakentamattomina. Uuronrotko on geologisesti, maisemallisesti ja biologisesti merkittävä alue. Rotkon rinnemetsät ovat varsin iäkkäitä.
Hiltuskankaan, Kukonsärkän ja Kalmoniemen alueet edustavat luonnontilaista, geologisesti, maisemallisesti, biologisesti ja historiallisesti merkittävää harjumaisemaa.
Useimmat Tetrijärven pohjoispuoliset ja Mujejärven eteläpuoliset suot on ojitettu. Soita on ennallistettu vuodesta 2005 alkaen osana "Boreaalisten metsien ja puustoisten soiden ennallistaminen" Life-hanketta. Valtaosalla soista ojat on tukittu. Metsiä on ennallistettu lisäämällä lahopuun määrää ja ennallistamispoltoin. Toimenpiteitä jatketaan tarpeen mukaan, metsissä erityisesti polttoja suosien. Koirisuon luoteispuolella näkyvät vielä aiemman pienimuotoisen soranoton jäljet.
Metsästys, kalastus ja metsänhoito ovat sallittuja alueella alueen hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti. Yksityisomistuksessa olevilla alueilla metsästys, kalastus ja metsänhoito ovat sallittuja Naturan toteutustavan tai rauhoituspäätösten mukaisesti.

Mujejärven alue on vahvistetussa seutukaavassa varattu valtakunnalliseksi ulkoilu- ja retkeilyalueeksi. Alue kuuluu osin rantojensuojeluohjelmaan. Uuronrotko kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (ks. karttapalvelu sekä alla) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:
- Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.
- Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla
- Luontotyyppien ja lajien elinympäristön tai populaation määrää tai laatua lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Humuspitoiset järvet ja lammet (580)
Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (18)
Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (4)
Vaihettumissuot ja rantasuot (91)
Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (3)
Letot (3)
Kasvipeitteiset silikaattikalliot (1,31)
Boreaaliset luonnonmetsät (445)
Boreaaliset lehdot (0,05)
Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit (90)
Puustoiset suot (400)

Suojelun perusteena olevat lajit

Luontodirektiivin liitteen II, IV lajit:

saukko (Lutra lutra)
liito-orava (Pteromys volans)

Muuta lajistoa:

karhu (Ursus arctos)

helmipöllö (Aegolius funereus)
kuikka (Gavia arctica)
metso (Tetrao urogallus)
pyy (Bonasa bonasia)

raidantuoksukääpä (Haploporus odorus)

Mujejärven Natura-alue Nurmeksessa, kuvaaja Matti Pihlatie.

Mujejärven Natura-alue Nurmeksessa, kuvaaja Matti Pihlatie.

Julkaistu 6.8.2013 klo 10.32, päivitetty 22.1.2020 klo 12.26

Aihealue: