Muhos- ja Poikajoen alueet

Koodi FI1102601
Kunta Muhos
Pinta-ala (ha) 498
Aluetyyppi SCI

Alueen kuvaus

Muhosjoki ja sen sivujoki Poikajoki ovat ns. Muhosmuodostuman alueella. Tämä hautavajoama syntyi 1 300 miljoonaa vuotta sitten peruskallion vajotessa. Sen jälkeen altaaseen kertyi savea ja hiekkaa, jotka peittyivät irtaimilla maa-aineksilla. Jääkauden jälkeen Muhosjoki uursi syvän eroosiolaakson vajoaman peittämiin maalajeihin.

Alueen eroosiolaaksot ovat geologisesti ja geomorfologisesti ainutlaatuisia ja alue on maisemallisesti erittäin arvokas. Alueen uomat ovat hyvin mutkaisia ja vanhat jokiuomat ovat tyypillisiä. Jokivarsilla on kapealti tulvamaita. Alueen metsät ovat karuja hiekkaisesta maaperästä johtuen. Sen sijaan Muhosjoen eroosiolaaksoissa kasvillisuus on erittäin rehevää ravinteikkaasta maaperästä ja suotuisista kosteusoloista johtuen. Alueella on rehevää rinne- ja joenvarsilehtokasvillisuutta. Uomien varsilla on lisäksi luhtaisuutta ja lähteisyyttä sekä paikoitellen tulvaniittyjä. Ruostevetiset lähteiköt ovat tyypillisiä alueella.

Kasvillisuuteen kuuluu huomattava määrä eteläisiä lajeja, joita jotkut ovat levinneisyytensä pohjoisrajoilla. Poikajoen rinnelaitumet ovat maakunnallisesti arvokas perinnebiotooppi.

Alueen yhteys suojeluohjelmiin ja suojelun toteuttaminen

Liimanninkosken lehto ja Poikajoen lehto kuuluvat valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan. Liimanninkosken alue on perustettu lehtojensuojelualue.

Poikajoen eroosiolaaksot kuuluvat valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Poikajoen lettojen alue on luonnonsuojeluohjelmien ulkopuolinen alue.

Kohteen suojelu toteutetaan lakisääteisenä luonnonsuojelualueena.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Pikkujoet ja purot 1
Kosteat suurruohoniityt <1
Tulvaniityt <1
Lähteet ja lähdesuot <1
Luonnonmetsät* 2
Lehdot 10
Hakamaat ja kaskilaitumet <1
Puustoiset suot* 1
Tulvametsät* <1

*priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut

Pyy Bonasa bonasia

Luontodirektiivin liitteen II lajit

Saukko Lutra lutra
Lettorikko Saxifraga hirculus
Korpihohtosammal Herzogiella turfacea

Julkaistu 26.8.2013 klo 8.47, päivitetty 26.8.2013 klo 8.47